Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân

09/12/2021 02 : 20Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm thế nào, hoặc phải nhờ vị sư nào ? Nếu cần mời những sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sáng mới có hiệu quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn !

CẦU SIÊU THÂN NHÂN

CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM

( Mỗi tuần thất, thêm mỗi ngày càng tốt )
Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm thế nào, hoặc phải nhờ vị sư nào ? Nếu cần mời những sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sáng mới có hiệu quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn !
Dù có mời sư tụng, chính mái ấm gia đình cũng cần biết nghi thức, chuyên nghiệp để trợ lực thêm cho người quá cố siêu thoát. Hoặc vì thực trạng eo hẹp về tài chánh, không kham chuyện thù lao, hoặc sét thấy không cần, thì sự thành tâm của mái ấm gia đình mới là hầu hết mà tác dụng cũng không kém việc nhờ người ngoài. Tuy nghi thức đơn thuần, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa và tính năng vô cùng to lớn như sau :

1 / Thắp hương bàn thờ cúng gia tiên ( xá 3 xá ) ,

Nguyện : ” Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….
Gia đình chúng con thành tâm làm lễ tuần thát thứ … cho vong linh … pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi. Hiện phần mộ an táng tại … Chúng con cầu xin cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em thân bằng quyến thuộc dòng tộc họ … chứng tỏ gia hộ cho chúng con …
( xá và cắm hương lên bàn thờ cúng cửu huyền )
Xem thêm : Xem ngày tốt xấu – Tử Vi 12 Con Giáp – Xem tuổi làm nhà – Xem tuổi vợ chồng

2 / Thắp hương hướng về bàn thờ cúng Phật ( xá 3 xá ) và quỳ xuống khấn nguyện :

– NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( 3 LẦN )
– NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )
– NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 LẦN )
– NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ( 3 LẦN )
– NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ( 3 LẦN )
– NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )
* Đệ tử chúng con tên là …
hiện cư ngụ tại số nhà …
thời điểm ngày hôm nay là ngày … là tuần thất thứ … của vong linh … pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi .
Gia đình chúng con thành tâm làm lễ cầu siêu cho vong linh … pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi. Chúng con nguyện ba đời mười phương Chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiều Thánh Tăng thường ở khắp mười phương giáng lâm Phật tiền tại gia, cảm ứng chứng tỏ từ bi gia hộ .
Chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà, Ngài Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát năng nhân đại từ đại bi phóng quang tiếp dẫn cho vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh về quốc tế tây phương cực lạc
Nam mô Tây Phương Cực Lạc quốc tế đại từ đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI Đà Phật ( 3 Lần )
( Xá cắm hương lên bàn Phật, rồi chắp tay vào ngực, nguyện tiếp ) :
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc quốc tế, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh … pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi. A DI Đà Phật
( Đọc 3 lần Xong lạy 4 lạy )

3 / Đến bàn thờ cúng vong, thắp hương đọc bài chú vãng sanh cho vong linh :

” Nam Mô A Di Đa Bà Dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. ”
Xin tiếp dẫn vong linh :
A Di Đà Phật
( Xá, cắm hương bàn vong )
Tiếp theo, lôi kéo tên vong linh. Hỡi vong linh …. pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi. Hãy tỉnh thức, đừng sợ hãi và đừng luyến tiếc điều gì ở cõi trần, hãy bình tĩnh niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. ” ( Lạy 4 lạy ) .
Sau đó mời vong linh niệp Phật cùng với mọi người, mọi người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình ngồi ngay ngắn nghiêm trang cùng niệm thương hiệu Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
A DI Đà Phật ( Khoảng 1 giờ hay nhiều hơn càng tốt )

4 / Mời hương linh phát nguyện vãng sanh đại chúng :

Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây quốc tế an lành .
Con nay xin phát nguyện vãng sanh .
Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ .
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ

Nam mô A Di Đà Phật.

* Nam Mô A DI Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà Cho Vong linh …… pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi. Được vãng sanh tây phương cực lạc ( 3 lần )

Sau Đó Hồi Hướng Công Đức Cho Vong Linh:

Nguyện đem công đức này. Hồi Hướng về tây phương, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ .
Hồi hướng cho Vong linh …… pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi .
Hồi hướng lịch đại kiếp số oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp hữu hình và vô hình dung của vong linhVong linh …… pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi .
Hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp của vong linh …
Hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Trên đền 4 ơn nặng. Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe. Đề phát tâm bồ đề. Khi mãn báo thân này. Đồng sanh cực lạc quốc
Chúng con nguyện cầu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát năng nhân, Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi phóng quang tiếp độ cho Vong linh …… pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi. Và những chư hương linh dòng tộc họ … cùng những hương linh hiện hữu nơi đây được vãng sanh về Thế giới tây Phương Cực Lạc
Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 Lần )
[ Buổi lẽ cầu siêu tại mái ấm gia đình qua một lần là xong. Ngưng nghỉ một chút ít, hoàn toàn có thể lập lại lần thứ hai, thứ ba … càng nhiều càng tốt. Nếu mái ấm gia đình đông người, nên đánh máy to ra, mỗi người một bản để trước mặt mà nguyện vái cũng được. ]
Xem : Lịch âm ngày hôm nay ngày bao nhiêu – Xem Lịch Vạn Niên – Bói Bài Hàng Ngày – Tử Vi Hàng Ngày – Lịch âm năm 2021

CHÚ GIẢI:

A. [ Câu ” Nam Mô Tây Phương Cực Lạc quốc tế, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh … pháp danh … mất ngày … hưởng thọ … tuổi .
Một vạn ức = 10,000 X 100,000 = 1 tỷ .
Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ .
Nhất thập nhấtt vạn = 10 x 10,000 = 100,000
Cửu thiên ngũ bách = 9,000 + 500 = 9,500
Nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá = 100,000 x 9,500 = 950 triệu Tổng gom hết những câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân ở cõi Phật đồng tiếp dẫn vong linh. Một câu nguyện tuy ngắn gọn, nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn .
Nếu thân nhân chăm sóc, vì người quá cố, nhớ hằng ngày, hàng tuần thất mà thành tâm cầu nguyện bài Vãng Sanh trên và đồng thời niệm Phật, làm những việc phước thiện, rồi hồi hướng cho những vong linh, ắt quyến thuộc quá cố của tất cả chúng ta sẽ được thoát khổ, siêu lên cõi Phật. Như vậy, kẻ còn người mất đều được quyền lợi. Giới trẻ tuy thương kính ông bà cha mẹ, nhưng đâu biết những việc trọng đại nầy. Chính những việc đó mới thật sự là hiếu kính sâu xa, mới là phước hiếu vô lượng !
B. Sách Tử Thư Tây Tạng nói rằng, một người không tu hoặc ít tu, trước phút lâm chung, thường mê man, và sau khi thần thức rời thân thể, cảm thấy vô cùng đơn độc và sợ hãi, đau khổ, khi biết mình đã chết. Do vậy, ta cần phóng những ” tư-tưởng an-lành ” đến cho vong linh bằng cách cầu nguyện và lôi kéo vong linh đừng sợ hãi, bình tĩnh niệm Phật trong 49 ngày là thời kỳ còn mang thân trung ấm, chuẩn bị sẵn sàng tái sanh .
Hơn nữa, khi thần thức rời khỏi thân là thuộc thể nhẹ, nên ta lôi kéo hay khởi niệm đến vong linh thì vong linh phân biệt được. Ngược lại, người sống còn mang xác thân, thuộc thể nặng, nên nhiều lúc vong linh cũng có đến trò chuyện với ta, nhưng ta không nghe được. Chính điều nầy, trong những ngày đầu mới chết, làm cho vong linh tức tối và buồn khổ .
Một điều cần quan tâm là vợ chồng hay con cháu, chưa hẳn ai ai cũng chăm sóc, tận tình trợ giúp cho người quá cố siêu thoát. Tốt hơn là lúc còn thở, nên tích cực chuẩn bị sẵn sàng trước cho mình, tự cứu lấy mình. Đó là điều bảo vệ nhất !
Cổ Nhân Có Câu : Thiện Thiện Dĩ Hiếu Vi Tiên

( Nghĩa Là:TRONG NGÀN VIỆC THIỆN, HIẾU ĐỨNG ĐẦU)

Mình làm chữ hiếu mới hay
Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu
Muốn cho tội lỗi mòn tiêu
Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay
Mục Liên cứu mẹ bằng nay .
Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi
Ai ai hãy ráng mà suy ….
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Của tiền chớ có bỏ theo
Chết rồi tế lễ bò heo làm gì ?
Nếu ai biết chữ tu trì
Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. / .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
BÀI PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )
NAM MÔ QUÁN THẾ THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Đệ tử chúng con nguyện đem công đức niệm phật này, hồi hướng phát nguyện một đời này, vãng sinh Tây phương cực lạc quốc và hồi hướng công đức này cho tổng thể chúng sanh trong 6 đường lục đạo, cùng chư hương linh, âm linh, âm binh, cô hồn nhờ công đức niệm phật này nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc .
Nguyện hồi hướng công đức niệm phật này cho người thân trong gia đình quyến thuộc hiện tiền phát tâm niệm phật A Di Đà Phật .
Hiện tại thân tâm an nhàn, sau khi bỏ thân này, đồng nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
PHẬT TỬ PHÁT TÂM …………………
PHÁP DANH GIÁC NGỘ

 

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog