Fsmo Là Gì Diễn Giải Fsmo Roles Là Gì – Top Công Ty, địa điểm, Shop, Dịch Vụ Tại Bình Dương

Flexible Single Master Operations ( FSMO ) Roles hay được gọi một cách khác là những master roles có vai trò rất quan trong trong việc quản trị của Active Directory. Chúng nắm giữ những thông tin về quy mô của Active Directory, kiến trúc, xác nhận … Đây là tài liệu rất quan trọng trong mạng lưới hệ thống Windows Domain. Cụ thể, có năm master roles như sau :

Schema Master: Quản lý toàn bộ việc cập nhật và thay đổi schema. Active Drirectory Schema là nơi lưu trữ các định nghĩa của các đối tượng và các thuộc tính trong hệ thống Active Drirectory. Khi cập nhật thay trên Schema hoàn tất, từ Schema Master, những thay đổi này sẽ được cập nhật lên các DC trong forest.Domain Naming Master: Quản lý việc thêm hoặc xóa các domain trong forest.Infrastructure Master: Quản lý việc cập nhật các thông tin GUID, SID và DN của các đối tượng từ domain này sang domain khácRelative ID (RID) Master: Quản lý các số ID trong RID pool, xử lý các yêu cầu RID pool cho tất cả DC trong một domain cụ thể.Primary Domain Controller (PDC) Emulator: Dùng để đồng bộ thời gian trên toàn hệ thống doamin, quản lý thay đổi mật khẩu người dùng, kiểm tra thông tin mật khẩu đăng nhập và thông báo lỗi nếu người dùng nhập sai, quản lý việc tạo và thay đổi Group policy, xử lý Account lockout, đồng bộ các dữ liệu giữa các DC trong domain.

Mặc định, những master roles này được chứa trên Server tiên phong được tăng cấp lên Domain Controller. Các master rolse này là duy nhất trong mỗi forest domain .

Để kiểm tra các master roles đang nằm ở server nào, bạn dùng lệnh netdom query /domain: FSMO, ở đây là netdom query /domain:hoanghiepktvFSMO, với domain name là hoanghiepktv.com.

axit là gì bazơ là gì muối là gìĐể triển khai việc chuyển dời những master roles này qua server mới thì server mới được tăng cấp thành Additional Domain Controller ( ADC ) .
thích là gì yêu là gì thương là gìĐể hoàn toàn có thể chuyển những master roles, bạn sẽ sử dụng những tập lệnh trong ntdsutil.exe

ntdsutil: khởi chạy ntdsutil.exeroles: kết nối đến các master rolse.connections: gọi submenu (các lệnh con kết nối máy chủ)connect to server : kết nối đến server mà các roles này sẽ được chuyển tới, ở đây là connect to server 2016-srv1.hoanghiepktv.com với hostname của server là 2016-srv1 và domain name là hoanghiepktv.com.quit: thoát submenu (các lệnh con kết nối máy chủ)

at là gì mt là gìTiếp theo, bạn lần lượt chuyển những master roles bằng những lệnh sau để chuyển ( transfer ) :

transfer schema mastertransfer naming mastertransfer RID mastertransfer PDCtransfer infrastructure master

Chuyển Schema Master: transfer schema master

bội là gì ước là gìbiến là gì hằng là gì

Chuyển Naming Master: transfer naming master

bid là gì ask là gìbm là gì via là gì

Chuyển RID Master: transfer RID master

boss là gì top là gìFsmo là gì-8

Chuyển PDC Emulator: transfer PDC

Fsmo là gì-9Fsmo là gì-10

Chuyển Infrastructure Master: transfer infrastructure master

Fsmo là gì-11Fsmo là gì-12

Sau khi chuyển xong các master rolse, bạn thực hiện kiểm tra lại bằng lệnh netdom query /domain: FSMO để đảm bảo các master roles đã ở đúng server mình cần hay chưa.

Fsmo là gì-13

Lưu ý:

Mỗi lần bạn thực hiện một lệnh transfer, thì hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn chuyển các master roles này hay không, bạn chọn Yes để chuyển.Các master roles này hoàn toàn có thể được phân tán trên các server khác nhau.

Trong trường hợp bạn muốn nâng cấp DC từ Windows Server 2012 sang Windows Server 2016, bạn có thể tiến hành thêm bước gỡ Global Catalog của máy Windows Server 2012 trong Active Directory Site and Services.

Fsmo là gì-14Sau khi gỡ xong Global Catalog của máy Windows Server 2012, bạn thực thi gỡ role ADDS và thực thi gỡ bỏ domain controller trên máy Windows Server 2012 .
Video hướng dẩn chuyển Master Roles bằng dòng lệnh trên CMD và chuyển DC từ Windows Server 2012 R2 sang Windows Server năm nay :

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog