find out trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

What I would find out about who I really am.

Về thật sự mình là ai .

OpenSubtitles2018. v3

Now, find out if she’s going to the ball tomorrow night.

Giờ thì xem coi bà ta có đến buổi dạ hội tối mai hay không.

OpenSubtitles2018. v3

Do you know what this will do to people when they find out the truth?

Ông có biết người ta sẽ bị gì khi họ biết sự thật không?

OpenSubtitles2018. v3

If I had told you what you’d find out there, you would have thought I was crazy.

Nếu tôi nói cho cậu điều cậu mới phát hiện ra, cậu sẽ nghĩ tôi bị điên.

OpenSubtitles2018. v3

How did you find out?

Làm sao anh tìm ra được?

OpenSubtitles2018. v3

Gamieux is dirty and we need to find out what he’s doing.

Gamieux rất bẩn thỉu, ta cần phải biết hắn đang làm gì.

OpenSubtitles2018. v3

There’s only one way to find out.

Chỉ có một cách để biết.

OpenSubtitles2018. v3

Below you can find out which list type is compatible to which types of ads.

Bên dưới, bạn hoàn toàn có thể khám phá loại list thích hợp với những loại quảng cáo .

support.google

Herr Strucker, if they get word of our work here, if they find out we serve HYDRA…

Ngài Strucker, nếu chúng biết về công việc của chúng ta ở đây, nếu chúng biết chúng ta phụng sự HYDRA…

OpenSubtitles2018. v3

Don’t you wanna wait and find out what’s wrong with me?

Em không muốn ở lại xem bệnh tình của chị sao?

OpenSubtitles2018. v3

“When did you find out who owned the automobile?”

“Đến khi nào ông mới khám phá ra ai là chủ chiếc xe?”

Literature

Let’s find out.

Hãy cùng khám phá .

QED

To find out whose finger’s on the trigger.

Để tìm xem ngón tay của ai trên cò súng.

OpenSubtitles2018. v3

You want to find out the device on which your ad appeared.

Bạn muốn khám phá thiết bị mà quảng cáo của bạn đã Open .

support.google

What did you find out?

Cậu đã tìm đượcrồi?

OpenSubtitles2018. v3

Read Alma 30:19–20, and find out if they accepted his false teachings.

Đọc An Ma 30:19–20, và tìm hiểu xem họ có chấp nhận những điều giảng dạy sai lạc của hắn không.

LDS

Let’s find out what led to their being put in prison.

Chúng ta hãy xem tại sao mà họ đã bị bỏ tù.

jw2019

And for his aunt’s sake, he had to find out what.

Và vì dì anh, anh phải tìm ra nó.

Literature

Meanwhile he would try to find out who Milady was.

Trong khi chờ đợi, chàng đang muốn cố hiểu xem Milady kia là người thế nào.

Literature

It is absolutely necessary that we find out what God’s will is on the matter.

Điều tối cần thiết là chúng ta phải tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào đối với điều chúng ta làm.

jw2019

Is there something else you don’t want us to find out about

Có gì khác cậu không muốn chúng tôi tìm ra không?

OpenSubtitles2018. v3

The only way to find out what story you’re in is to determine what stories you’re not in.

Cách duy nhất để xác định anh ở trong loại truyện nào là xác định anh không ở trong loại truyện nào.

OpenSubtitles2018. v3

You really want to find out what it’s like when you can’t see him coming?

Anh muốn biết cảm giác đó khi không nhìn thấy anh ta đâu sao?

OpenSubtitles2018. v3

Find out how to check and update your Android version.

Tìm hiểu cách kiểm tra và update phiên bản Android của bạn .

support.google

We’re about to find out.

Chúng ta sắp tìm ra được rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog