“forwarded” là gì? Nghĩa của từ forwarded trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt


Tìm

forwarded

forward /’fɔ:wəd/

 • tính từ
  • ở trước, phía trước, tiến lên, tiến về phía trước
   • a forward march: cuộc hành quân tiến lên
  • tiến bộ, tiên tiến
   • to have forward opinions: có những ý kiến tiến bộ
  • chín sớm (hoa màu); đến sớm (mùa, thời vụ…); sớm biết, sớm khôn (người)
   • a forward summer: một mùa hạ đến sớm
   • this child is very forward for his age: thằng bé sớm biết so với tuổi
  • (thương nghiệp) trước (khi có hàng)
   • a forward contract: hợp đồng đặt mua trước
  • sốt sắng
   • to be forward with one’s work: sốt sắng với công việc của mình
  • ngạo mạn, xấc xược
  • phó từ ((cũng) forwards)
   • về tương lai, về sau này
    • from this time forward: từ nay trở đi
    • to date forward: để lùi ngáy tháng về sau
   • về phía trước, lên phía trước, trước
    • to rush forward: xông lên
    • to send someone forward: cho ai lên trước, phái ai đi trước
    • forward!: (quân sự) tiến lên!, xung phong!
   • (hàng hải) ở phía mũi tàu, về phía mũi tàu
   • danh từ
    • (thể dục,thể thao) tiền đạo (bóng đá)
    • ngoại động từ
     • xúc tiến, đẩy mạnh
      • to forward a plan: xúc tiến một kế hoạch
     • gửi (hàng hoá…)
     • gửi chuyển tiếp (bức thư… đến địa chỉ mới)
      • to be forwarded: đề nghị gửi chuyển tiếp đến địa chỉ mới ((thường) để ở bì thư)

    Xem thêm: send on, onward, advancing, forward-moving, forwards, frontward, frontwards, forrad, forrard, forth, onward, ahead, ahead, onward, onwards, forwards, forrader, fore

    Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

    forwarded

    Từ điển WordNet

     n .

    • the person who plays the position of forward on a basketball team
    • a position on a basketball team
     v .

    • send or ship onward from an intermediate post or station in transit; send on

     forward my mail

     adj .

    • at or near or directed toward the front

     the forward section of the aircraft

     a forward plunge down the stairs

     forward motion

    • moving toward a position ahead; onward

     forward motion

     the onward course of events

    • used of temperament or behavior; lacking restraint or modesty

     a forward child badly in need of discipline

    • of the transmission gear causing forward movement in a motor vehicle

     in a forward gear

    • moving forward; advancing, forward-moving
     adv .

    • at or to or toward the front; “he faced forward”; “step forward”; “she practiced sewing backward as well as frontward on her new sewing machine”; (`forrad’ and `forrard’ are dialectal variations); forwards, frontward, frontwards, forrad, forrard
    • forward in time or order or degree; forth, onward

     from that time forth

     from the sixth century onward

    • toward the future; forward in time; ahead

     I like to look ahead in imagination to what the future may bring

     I look forward to seeing you

    • in a forward direction; ahead, onward, onwards, forwards, forrader

     go ahead

     the train moved ahead slowly

     the boat lurched ahead

     moved onward into the forest

     they went slowly forward in the mud

    • near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane; fore

     the captain went fore (or forward) to check the instruments

    English Synonym and Antonym Dictionary

    forwards|forwarded|forwarding
    syn.: advanced aggressive ahead bold brazen deliver dispatch frontward immodest insolent onward pass pert presumptuous send
    ant.: backward

    Source: https://blogthuvi.com
    Category: Blog