Nghĩa của từ Format – Từ điển Anh – Việt

Giải thích việt nam : Sự tổ chức triển khai của thông tin để tàng trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của những đĩa mềm và những đĩa cứng là hình mẫu những rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có những định lề, phông chữ, và sự sắp xếp lao lý cho văn bản, những đầu trang, những cuối trang, số trang và phương pháp biểu lộ những số lượng. Trong chương trình quản trị tài liệu thì khuôn thức là sự tổ chức triển khai vật lý của những tên trường và những trường tài liệu trong mẫu thập trên màn hình hiển thị. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, hoàn toàn có thể gồm có cả thông tin về điều khiển và tinh chỉnh máy in hoặc một giải pháp đặc biệt quan trọng dùng để tàng trữ những hình ảnh đồ họa .Giải thích việt nam : Sự tổ chức triển khai của thông tin để tàng trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của những đĩa mềm và những đĩa cứng là hình mẫu những rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có những định lề, phông chữ, và sự sắp xếp pháp luật cho văn bản, những đầu trang, những cuối trang, số trang và phương pháp biểu lộ những số lượng. Trong chương trình quản trị tài liệu thì khuôn thức là sự tổ chức triển khai vật lý của những tên trường và những trường tài liệu trong mẫu thập trên màn hình hiển thị. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, hoàn toàn có thể gồm có cả thông tin về tinh chỉnh và điều khiển máy in hoặc một chiêu thức đặc biệt quan trọng dùng để tàng trữ những hình ảnh đồ họa .Giải thích việt nam : Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có những định lề, phông chữ, và sự sắp xếp pháp luật cho văn bản, những đầu trang, những cuối trang, số trang và phương pháp bộc lộ những số lượng. Trong chương trình quản trị tài liệu thì khuôn thức là sự tổ chức triển khai vật lý của những tên trường và những trường tài liệu trong mẫu thập trên màn hình hiển thị. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, hoàn toàn có thể gồm có cả thông tin về tinh chỉnh và điều khiển máy in hoặc một giải pháp đặc biệt quan trọng dùng để tàng trữ những hình ảnh đồ họa .

Kỹ thuật chung

biểu mẫu

hình thức
format language
ngôn ngữ hình thức
format logic
lôgic hình thức
format methods
phương pháp hình thức
format parameter
tham số hình thức
format parameter
thông số hình thức
format semantics language (PSL)
ngôn ngữ ngữ nghĩa hình thức
format specification
đặc tả hình thức
format standards
các tiêu chuẩn hình thức
format verification
thể theo hình thức
khổ

Giải thích VN: Sự tổ chức của thông tin để lưu trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của các đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

khuôn
address format
khuôn (mẫu) địa chỉ
address format
khuôn địa chỉ
Authority and Format Identifier (AFI)
phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
B-format video recorder
máy ghi hình khuôn B
basic format
khuôn cơ sở
Benchmark Interface Format (BIF)
khuôn giao diện chuẩn
binary format
khuôn nhị phân
Binary Interchange File Format (BIFF)
khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
Bitmapped Image Format (MicrosoftCorp) (BMP)
khuôn dạng ảnh được ánh xạ bit
C format videotape recorder
máy ghi băng viđêô khuôn C
card format
khuôn dạng thức thẻ
cell format
khuôn thức ô
channel definition format
khuôn dạng định nghĩa kênh
channel definition format
khuôn định kênh
command format
khuôn dạng điều khiển
Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
Common Intermediate Format (CIF)
khuôn dạng trung gian chung
control trace format
khuôn vệt kiểm tra
data format
khuôn dạng dữ liệu
data format
khuôn dữ liệu
Data Interchange Format (DIF)
khuôn dạng trao đổi dữ liệu
data stream format
khuôn luồng dữ liệu
default format
khuôn mặc định
Digital Document Interchange Format (DDIF)
khuôn dạng trao đổi tài liệu số
Digital Exchange Format (DXF)
khuôn dạng trao đổi số
display format
khuôn hiển thị
display format
khuôn màn hình
document format
khuôn thức tài liệu
FID (formatidentification)
sự nhận dạng khuôn dạng
FID field (formatidentification field)
trường nhận dạng khuôn dạng
file format
khuôn dạng tệp
file format
khuôn mẫu tệp
File Interchange Format (FIF)
khuôn dạng trao đổi tệp
fixed format
khuôn cố định
format check
kiểm khuôn
format control
điều khiển khuôn dạng
Format Control Buffer (FCB)
bộ đệm điều khiển khuôn dạng
Format Control Words (FCW)
các từ điều khiển khuôn dạng
format definition
định nghĩa khuôn
format identification (PID)
sự nhận dạng khuôn dạng
Format Identification (SNA) (FID)
Nhận biết khuôn dạng (SNA)
format identification field (FIDfield)
trường nhận dạng khuôn dạng
Format Identifier (FI)
phần tử nhận dạng khuôn
format instruction
lệnh khuôn dạng
format list
danh sách theo khuôn
format of the signal
khuôn dạng tín hiệu
format output
đầu ra theo khuôn khổ
format output
đưa ra theo khuôn khổ
format set
tập các khuôn dạng
format specification
đặc tính khuôn
free format
khuôn tự do
GEnealogical Data COMmunications (fileformat) (GEDCOM)
truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)
graphic interchange format
khuôn trao đổi đồ họa
graphics file format
khuôn thức tệp đồ họa
Graphics Interchange Format (GIF)
khuôn dạng trao đổi đồ họa
Hierarchical Data Format (HDF)
khuôn dạng dữ liệu phân cấp
horizontal format
khuôn ngang
information format
khuôn thông tin
instruction format
khuôn lệnh
international file format
khuôn dạng tệp quốc tế
JPEG File Interchange Format (JFIF)
Khuôn dạng trao đổi tệp JPEG
Knowledge Interchange Format (KIF)
khuôn dạng trao đổi kiến thức
landscape format
khuôn in ngang giấy
landscape format
khuôn ngang giấy
Low Level Format (LIF)
khuôn dạng mức thấp
low-level format
khuôn thứ bậc thấp
magnetic tape format
khuôn dạng dải băng từ
Map and Chart Data Interchange Format (MACDIF)
khuôn dạng trao đổi dữ liệu đồ thị và bản đồ
master format
khuôn chuẩn
Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
modified duo binary format
khuôn dạng
multi-lingual format
khuôn dạng nhiều ngôn ngữ
native file format
khuôn dạng tệp gốc
native file format
khuôn thức tệp riêng
native format
khuôn dạng gốc
native format
khuôn gốc
native format
khuôn riêng
normal format
khuôn chuẩn
Open Document Interchange Format (ODIF)
khuôn dạng trao đổi tư liệu mở
Open Message Format (OMF)
khuôn dạng tin báo mở
packed format
khuôn nén
PCM format
khuôn dạng PCM
portrait format
khuôn in giấy dọc
print format
khuôn dạng in
print format
khuôn in
proprietary file format
khuôn thức tệp sở hữu riêng
record format
khuôn bản ghi
recording format
khuôn dạng ghi
relative name format
khuôn dạng tên tương đối
relocatable format
khuôn tái định vị được
Revisable Format Text (RFT)
văn bản có khuôn dạng có thể sửa chữa
safe format
định khuôn thức an toàn
screen format
khuôn màn hình
signed pack decimal format
khuôn thập phân có dấu
Simple Message Format (SMF)
khuôn dạng tin báo đơn giản
Simple Vector Format (SVF)
khuôn dạng véc tơ đơn giản
Source input format (SIF)
khuôn dạng đầu vào nguồn
Standard Data Format (filename extension) (SDF)
khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
Standard Exchange Format (SEF)
khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
Standard interchange format (SIF)
khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
Standard interface data format (SIDF)
khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
Standard Transaction Format (STF)
khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
System independent data format (SIDF)
khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
Tag Image File Format (TIFF)
khuôn dạng tệp ảnh nhãn
trace format
khuôn vết
track format
khuôn rãnh
Transportable Document Format (TDF)
khuôn dạng văn bản có thể vận chuyển
Universal Disk Format (UDF)
khuôn dạng đĩa phổ thông
variable format
khuôn biến đổi
variable format
khuôn dạng biến đổi
vertical format
khuôn dọc

=====khuôn dạng=====

Giải thích VN: Là khuôn mẫu trong đó dữ liệu được tổ chức một cách có hệ thống trên máy tính. Khuôn dạng file là một thiết kế xác định về cách thông tin được tổ chức trong file. Ví dụ, ARC/INFO có các khuôn dạng đặc trưng, xác định dùng cho lưu các lớp đối tượng. DLG, DEM, và TIGER là các bộ dữ liệu địa lý với các khuôn dạng file khác nhau.

Authority and Format Identifier (AFI)
phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
Binary Interchange File Format (BIFF)
khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
Bitmapped Image Format (MicrosoftCorp) (BMP)
khuôn dạng ảnh được ánh xạ bit
card format
khuôn dạng thức thẻ
channel definition format
khuôn dạng định nghĩa kênh
command format
khuôn dạng điều khiển
Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
Common Intermediate Format (CIF)
khuôn dạng trung gian chung
data format
khuôn dạng dữ liệu
Data Interchange Format (DIF)
khuôn dạng trao đổi dữ liệu
Digital Document Interchange Format (DDIF)
khuôn dạng trao đổi tài liệu số
Digital Exchange Format (DXF)
khuôn dạng trao đổi số
FID (formatidentification)
sự nhận dạng khuôn dạng
FID field (formatidentification field)
trường nhận dạng khuôn dạng
file format
khuôn dạng tệp
File Interchange Format (FIF)
khuôn dạng trao đổi tệp
format control
điều khiển khuôn dạng
Format Control Buffer (FCB)
bộ đệm điều khiển khuôn dạng
Format Control Words (FCW)
các từ điều khiển khuôn dạng
format identification (PID)
sự nhận dạng khuôn dạng
Format Identification (SNA) (FID)
Nhận biết khuôn dạng (SNA)
format identification field (FIDfield)
trường nhận dạng khuôn dạng
format instruction
lệnh khuôn dạng
format of the signal
khuôn dạng tín hiệu
format set
tập các khuôn dạng
GEnealogical Data COMmunications (fileformat) (GEDCOM)
truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)
Graphics Interchange Format (GIF)
khuôn dạng trao đổi đồ họa
Hierarchical Data Format (HDF)
khuôn dạng dữ liệu phân cấp
international file format
khuôn dạng tệp quốc tế
JPEG File Interchange Format (JFIF)
Khuôn dạng trao đổi tệp JPEG
Knowledge Interchange Format (KIF)
khuôn dạng trao đổi kiến thức
Low Level Format (LIF)
khuôn dạng mức thấp
magnetic tape format
khuôn dạng dải băng từ
Map and Chart Data Interchange Format (MACDIF)
khuôn dạng trao đổi dữ liệu đồ thị và bản đồ
Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
multi-lingual format
khuôn dạng nhiều ngôn ngữ
native file format
khuôn dạng tệp gốc
native format
khuôn dạng gốc
Open Document Interchange Format (ODIF)
khuôn dạng trao đổi tư liệu mở
Open Message Format (OMF)
khuôn dạng tin báo mở
PCM format
khuôn dạng PCM
print format
khuôn dạng in
recording format
khuôn dạng ghi
relative name format
khuôn dạng tên tương đối
Revisable Format Text (RFT)
văn bản có khuôn dạng có thể sửa chữa
Simple Message Format (SMF)
khuôn dạng tin báo đơn giản
Simple Vector Format (SVF)
khuôn dạng véc tơ đơn giản
Source input format (SIF)
khuôn dạng đầu vào nguồn
Standard Data Format (filename extension) (SDF)
khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
Standard Exchange Format (SEF)
khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
Standard interchange format (SIF)
khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
Standard interface data format (SIDF)
khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
Standard Transaction Format (STF)
khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
System independent data format (SIDF)
khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
Tag Image File Format (TIFF)
khuôn dạng tệp ảnh nhãn
Transportable Document Format (TDF)
khuôn dạng văn bản có thể vận chuyển
Universal Disk Format (UDF)
khuôn dạng đĩa phổ thông
variable format
khuôn dạng biến đổi
khuôn thức

Giải thích VN: Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

cell format
khuôn thức ô
document format
khuôn thức tài liệu
graphics file format
khuôn thức tệp đồ họa
native file format
khuôn thức tệp riêng
proprietary file format
khuôn thức tệp sở hữu riêng
safe format
định khuôn thức an toàn

dạng

address format
kiểu dạng địa chỉ
address format
dạng thức địa chỉ
address format
định dạng của địa chỉ
address format
định dạng địa chỉ
Authority and Format Identifier (AFI)
phần tử nhận dạng thẩm quyền và khuôn dạng
basic exchange format
dạng thức trao đổi cơ bản
basic format
dạng thức cơ bản
basic format
định dạng cơ bản
Bellcore Automatic Message Accounting Format (BAMAF)
định dạng tính cước nhắn tin tự động của Bellcore
beta format
dạng thức beta
beta format
định dạng beta
Binary File Format (BFF)
định dạng tệp nhị phân
binary format
kiểu dạng nhị phân
binary format
dạng thức nhị phân
Binary Interchange File Format (BIFF)
khuôn dạng tệp trao đổi nhị phân
bipolar format
dạng lưỡng cực
Bitmapped Image Format (MicrosoftCorp) (BMP)
khuôn dạng ảnh được ánh xạ bit
canonical format
dạng thức hợp quy
card format
khuôn dạng thức thẻ
CDF (commondata format)
dạng thức dữ liệu chung
centesimal floating point format
dạng thức dấu chấm động phần trăm
channel definition format
khuôn dạng định nghĩa kênh
character format
định dạng kiểu ký tự
chart format
dạng thức biểu đồ
COF (commonobject format)
dạng thức đối tượng chung
COFF (commonobject file format)
dạng tập tin đối tượng chung
column data format
dạng cột dữ liệu
comma format
định dạng bằng dấu phẩy
command format
khuôn dạng điều khiển
common data format (CDF)
dạng dữ liệu chung
Common Interchange/Intermediate Format (CIF)
trao đổi chung/ khuôn dạng trung gian
Common Intermediate Format (CIF)
khuôn dạng trung gian chung
common object file format (COFF)
dạng tập tin đối tượng chung
Common Object File Format [Unix] (COFF)
định dạng tệp mục tiêu chung
component format
định dạng thành phần
Continuous Memory Format (CMF)
định dạng bộ nhớ liên tục
currency format
dạng thức tiền tệ
D format
dạng thức D
D format
định dạng D
data format
khuôn dạng dữ liệu
data format
dạng dữ liệu
data format
dạng thức dữ liệu
Data Interchange Format (DIF)
khuôn dạng trao đổi dữ liệu
data streams format
dạng thức dòng dữ liệu
date format
dạng thức ngày tháng
Decimal Reference Publication Format (DRPE)
định dạng công bố tham chiếu thập phân
default format
dạng thức mặc định
dialable format
dạng số gọi nhanh
DIF (datainterchange format)
dạng thức hoán đổi dữ liệu
DIF (datainterchange format)
định dạng trao đổi dữ liệu-DIF
Digital Document Interchange Format (DDIF)
khuôn dạng trao đổi tài liệu số
digital document interchange format (DDIF)
dạng thức hoán đổi tài liệu số
digital document interchange format (DDIF)
định dạng trao đổi tài liệu số
Digital Exchange Format (DXF)
khuôn dạng trao đổi số
display format
dạng thức màn hình
E-format
dạng thức E
E-format
dạng thức mũ
E-format number
số theo dạng thức mũ
EDIF (electronicdesign interchange format)
dạng thức trao đổi thiết kế điện tử
encoded format
dạng thức mã hóa
entry format
dạng thức nhập
exact name format
dạng thức tên chính xác
Extended Superframe Format (ESF)
dạng siêu khung mở rộng
external format
dạng ngoài
F format
dạng thức F
FE format effectors character
ký tự bộ tác động dạng thức
FID (formatidentification)
sự nhận biết dạng thức
FID (formatidentification)
sự nhận dạng khuôn dạng
FID field (formatidentification field)
trường nhận biết dạng thức
FID field (formatidentification field)
trường nhận dạng khuôn dạng
file format
khuôn dạng tệp
file format
kiểu dạng tệp
file format
dạng thức tệp
File Interchange Format (FIF)
khuôn dạng trao đổi tệp
fixed-format menu
menu dạng cố định
fixed-format menu
trình đơn dạng cố định
floating-point format
dạng thức dấu chấm động
format (ted) mode
kiểu với dạng thức
format (ted) mode
phương thức với dạng thức
format axis
định dạng trục
format button
nút định dạng
format character set
tập ký tự tạo dạng
Format Chart Area
định dạng vùng biểu đồ
format check
kiểm tra định dạng
format check
sự kiểm tra định dạng
Format Computer Graphics (FCG)
định dạng đồ họa máy tính
format control
điều khiển khuôn dạng
Format Control Buffer (FCB)
bộ đệm điều khiển khuôn dạng
Format Control Words (FCW)
các từ điều khiển khuôn dạng
format conversion
chuyển đổi định dạng
format conversion
sự chuyển đổi dạng thức
format data labels
định dạng nhãn dữ liệu
format data point
định dạng điểm dữ liệu
format definition
định nghĩa dạng thức
format description statement
câu lệnh mô tả dạng thức
format description technique
kỹ thuật mô tả dạng thức
format disk
định dạng đĩa vi tính
format effectors character (FEcharacter)
ký tự bộ tác động dạng thức
format file
tệp định dạng
format identification (PID)
sự nhận biết dạng thức
format identification (PID)
sự nhận dạng khuôn dạng
Format Identification (SNA) (FID)
Nhận biết khuôn dạng (SNA)
format identification field (FIDfield)
trường nhận biết dạng thức
format identification field (FIDfield)
trường nhận dạng khuôn dạng
Format Identifier (FI)
phần tử nhận dạng khuôn
format instruction
lệnh khuôn dạng
Format Legend
định dạng chú thích
format list
danh sách dạng thức
format member
thành phần dạng thức
format menu for chart
thực đơn kiểu dạng cho hải đồ
Format Object
định dạng đối tượng
format of a message
dạng thức của tin báo
format of the signal
khuôn dạng tín hiệu
Format Picture
định dạng hình ảnh
format record
bản ghi dạng thức
format selection
sự lựa chọn dạng thức
format selector
bộ chọn dạng thức
format service program
chương trình dịch vụ định dạng
format set
tập hợp các dạng thức
format set
tập các khuôn dạng
format settings
các xác lập định dạng
format translate
sự diễn dịch dạng thức
frame format
định dạng khung
free field format
kiểu dạng ruộng tự do
free format
kiểu dạng tự do
free format
dạng thức tự do
free format
định dạng tự do
free-form format
dạng thức dạng tự do
free-format menu
menu dạng thức tự do
GEnealogical Data COMmunications (fileformat) (GEDCOM)
truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)
global format
định dạng chung
graphic file format
dạng thức tập tin đồ họa
graphics format
định dạng đồ họa
Graphics Interchange Format (GIF)
khuôn dạng trao đổi đồ họa
graphics interchange format (GIP)
dạng thức hoán đổi đồ họa
Hexadecimal Reference Publication Format (HRPF)
định dạng ấn phẩm chuẩn giả định hệ đếm 16
Hierarchical Data Format (HDF)
khuôn dạng dữ liệu phân cấp
i format (informationformat)
dạng thức thông tin
IFF (interchangefile format)
dạng thức trao đổi tập tin
Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
information format (Iformat)
dạng thức thông tin
instruction format
dạng thức lệnh
instruction format
định dạng lệnh
interchange file format (IFF)
dạng thức trao đổi tập tin
interchange format
dạng thức trao đổi
interchange format
định dạng trao đổi
interchange format class
lớp định dạng trao đổi
Interchangeable File Format (IFF)
định dạng tệp có thể trao đổi
internal format
dạng nội tại
internal format
dạng thức trong
internal format
dạng trong
international file format
khuôn dạng tệp quốc tế
international format
dạng thức quốc tế
JPEF File Interchange Format (JFIF)
Khuôn dạng trao đổi tệp JPEG
Knowledge Interchange Format (KIF)
khuôn dạng trao đổi kiến thức
label format record
bản ghi dạng thức nhãn
landscape format
dạng in ngang giấy
long format
dạng thức dài
Low Level Format (LIF)
khuôn dạng mức thấp
magnetic tape format
khuôn dạng dải băng từ
Map and Chart Data Interchange Format (MACDIF)
khuôn dạng trao đổi dữ liệu đồ thị và bản đồ
master format
dạng thức chuẩn
message format service (MFS)
dịch vụ định dạng thông báo
MFS (messageformat service)
dịch vụ định dạng thông báo
Microsoft Real-time Compression Format (MRCF)
Khuôn dạng nén theo thời gian thực của Microsoft
modified duo binary format
khuôn dạng
multi-lingual format
khuôn dạng nhiều ngôn ngữ
native file format
khuôn dạng tệp gốc
native format
khuôn dạng gốc
negative number format
dạng số âm
non standard format
dạng thức đặc biệt
non standard format
dạng thức phi chuẩn
non standard format file
tập tin có dạng thức không chuẩn
normal format
dạng thức chuẩn
normalized format
dạng chuẩn
number format
dạng thức số
numeric format
định dạng số
object module format
dạng thức môđun đối tượng
ODIF (officedocument interchange format)
dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
office document interchange format (ODIF)
dạng thức hoán đổi tài liệu văn phòng
OMF (objectmodule format)
dạng thức môđun đối tượng
omit picture format
quên đi kiểu dạng hình
Open Document Interchange Format (ODIF)
khuôn dạng trao đổi tư liệu mở
Open Message Format (OMF)
khuôn dạng tin báo mở
output format
định dạng ra
output format
định dạng xuất
packed decimal format
dạng thập phân nén
packed format
dạng thức nén
PAL format
dạng thức PAL
panel format
dạng bảng
panel format
dạng panen
paste format
dán dạng thức
PCM format
khuôn dạng PCM
PDF (Portabledocument format)
dạng thức tài liệu khả chuyển
PDF (PortableDocument Format)
định dạng tài liệu khả chuyển-PDF
Polish format
dạng thức Balan
portable document format
dạng thức tài liệu khả chuyển
portrait format
dạng thức in giấy dọc
PostScript Output Format
dạng thức kết xuất PostScript
print format
khuôn dạng in
print format
kiểu dạng bản in
print format
dạng in, khổ in
print image format
dạng hình ảnh in
printing format
dạng thức in
protected format
dạng thức có bảo vệ
quick format
định dạng nhanh
record format
dạng thức bản ghi
record format
định dạng bản ghi
record format definition
định nghĩa dạng thức bản ghi
record format definition
sự xác định dạng mẩu tin
record format description
sự mô tả dạng mẩu tin
recording format
khuôn dạng ghi
reference format
dạng thức quy chiếu
reference format
định dạng tham chiếu
relative name format
khuôn dạng tên tương đối
relative name format
dạng thức tên tương đối
relocatable format
dạng định vị lại được
Resource Interchange File Format (RIFF)
định dạng tệp trao đổi tài nguyên
Revisable Format Text (RFT)
văn bản có khuôn dạng có thể sửa chữa
Rich Text Format (RTF)
định dạng văn bản giàu
Rich Text Format-RTF
dạng Rich Text
scatter format
dạng rải rác
scatter format
dạng thức phân tán
screen format
dạng màn hình
screen format
sự định dạng màn hình
secondary record format
dạng thức bản ghi thứ cấp
shared record format
dạng thức bản ghi dùng chung
short format
dạng thức ngắn
Simple Message Format (SMF)
khuôn dạng tin báo đơn giản
Simple Vector Format (SVF)
khuôn dạng véc tơ đơn giản
SOF (start-of-format control)
điều khiển khởi đầu dạng thức
Source input format (SIF)
khuôn dạng đầu vào nguồn
standard data format
dạng thức dữ liệu chuẩn
standard data format
định dạng dữ liệu chuẩn
Standard Data Format (filename extension) (SDF)
khuôn dạng dữ liệu tiêu chuẩn (mở rộng tên tệp)
Standard Exchange Format (SEF)
khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
Standard interchange format (SIF)
khuôn dạng trao đổi tiêu chuẩn
Standard interface data format (SIDF)
khuôn dạng dữ liệu giao diện tiêu chuẩn
Standard Transaction Format (STF)
khuôn dạng giao dịch tiêu chuẩn
start-of-format control (SOF)
điều khiển khởi đầu dạng thức
Still Picture Interchange File Format (SPIEF)
định dạng tệp trao đổi hình ảnh tĩnh
stored-format instruction
lệnh dạng thức lưu trữ
subfile record format
dạng thức ghi tập tin con
Superframe Format (T-1) (SF)
định dạng siêu khung (T-1)
supervisory format
dạng thức giám sát
System independent data format (SIDF)
khuôn dạng dữ liệu không phụ thuộc hệ thống
Table Format
dạng bảng
tag format
định dạng nhãn
Tag Image File Format (TIFF)
khuôn dạng tệp ảnh nhãn
Tagged Image File Format-TIFF
định dạng TIFF
tape format
dạng băng
time format
dạng thức giờ
time format
định dạng theo giờ
Transportable Document Format (TDF)
khuôn dạng văn bản có thể vận chuyển
u format (unnumberedformat)
dạng thức không đánh số
Universal Disk Format (UDF)
khuôn dạng đĩa phổ thông
unnumbered format ([Uformat)
dạng thức không đánh số
unnumbered format (Uformat)
dạng thức U
unpacked decimal format
dạng thập phân không nén
variable format
khuôn dạng biến đổi
vertical format
dạng dọc
vertical format
dạng thẳng đứng
vertical format information
thông tin dạng dọc
vertical format information
thông tin dạng thẳng đứng
word format
dạng thức từ
Z format
dạng thức Z
zero-address instruction format
dạng lệnh địa chỉ số không
zoned decimal format
dạng thập phân tạo vùng
zoned format
định dạng phân vùng
định dạng

Giải thích VN: Sự tổ chức của thông tin để lưu trữ, in ra, hoặc cho hiển thị. Khuôn dạng của các đĩa mềm và các đĩa cứng là hình mẫu các rãnh từ do một trình tiện ích định dạng xếp đặt trên mặt đĩa. Trong một tài liệu thì khuôn thức gồm có các định lề, phông chữ, và sự bố trí quy định cho văn bản, các đầu trang, các cuối trang, số trang và cách thức biểu hiện các con số. Trong chương trình quản lý dữ liệu thì khuôn thức là sự tổ chức vật lý của các tên trường và các trường dữ liệu trong mẫu thập trên màn hình. Khi thông tin được cất giữ dưới dạng một tệp, thì khuôn thức là một cấu trúc riêng, có thể bao gồm cả thông tin về điều khiển máy in hoặc một phương pháp đặc biệt dùng để lưu trữ các hình ảnh đồ họa.

address format
định dạng của địa chỉ
address format
định dạng địa chỉ
basic format
định dạng cơ bản
Bellcore Automatic Message Accounting Format (BAMAF)
định dạng tính cước nhắn tin tự động của Bellcore
beta format
định dạng beta
Binary File Format (BFF)
định dạng tệp nhị phân
character format
định dạng kiểu ký tự
comma format
định dạng bằng dấu phẩy
Common Object File Format [Unix] (COFF)
định dạng tệp mục tiêu chung
component format
định dạng thành phần
Continuous Memory Format (CMF)
định dạng bộ nhớ liên tục
D format
định dạng D
Decimal Reference Publication Format (DRPE)
định dạng công bố tham chiếu thập phân
DIF (datainterchange format)
định dạng trao đổi dữ liệu-DIF
digital document interchange format (DDIF)
định dạng trao đổi tài liệu số
format axis
định dạng trục
format button
nút định dạng
Format Chart Area
định dạng vùng biểu đồ
format check
kiểm tra định dạng
format check
sự kiểm tra định dạng
Format Computer Graphics (FCG)
định dạng đồ họa máy tính
format conversion
chuyển đổi định dạng
format data labels
định dạng nhãn dữ liệu
format data point
định dạng điểm dữ liệu
format disk
định dạng đĩa vi tính
format file
tệp định dạng
Format Legend
định dạng chú thích
Format Object
định dạng đối tượng
Format Picture
định dạng hình ảnh
format service program
chương trình dịch vụ định dạng
format settings
các xác lập định dạng
frame format
định dạng khung
free format
định dạng tự do
global format
định dạng chung
graphics format
định dạng đồ họa
Hexadecimal Reference Publication Format (HRPF)
định dạng ấn phẩm chuẩn giả định hệ đếm 16
Image Data Stream (format( (IBM) (IMDS)
Dòng dữ liệu ảnh (định dạng) (IBM)
instruction format
định dạng lệnh
interchange format
định dạng trao đổi
interchange format class
lớp định dạng trao đổi
Interchangeable File Format (IFF)
định dạng tệp có thể trao đổi
message format service (MFS)
dịch vụ định dạng thông báo
MFS (messageformat service)
dịch vụ định dạng thông báo
numeric format
định dạng số
output format
định dạng ra
output format
định dạng xuất
PDF (PortableDocument Format)
định dạng tài liệu khả chuyển-PDF
quick format
định dạng nhanh
record format
định dạng bản ghi
record format definition
sự xác định dạng mẩu tin
reference format
định dạng tham chiếu
Resource Interchange File Format (RIFF)
định dạng tệp trao đổi tài nguyên
Rich Text Format (RTF)
định dạng văn bản giàu
screen format
sự định dạng màn hình
standard data format
định dạng dữ liệu chuẩn
Still Picture Interchange File Format (SPIEF)
định dạng tệp trao đổi hình ảnh tĩnh
Superframe Format (T-1) (SF)
định dạng siêu khung (T-1)
tag format
định dạng nhãn
Tagged Image File Format-TIFF
định dạng TIFF
time format
định dạng theo giờ
zoned format
định dạng phân vùng
mẫu

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog