follow trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries —

Với Ebola sự bấn loạn nó gây ra cùng với việc có 1 số ca lây lan đến các nước phát triển đã khiến cho cộng đồng thế giới gắn kết với nhau cùng với sự nỗ lực của những nhà cung cấp vắc-xin hàng đầu, giờ thì chúng ta có những thứ này: Hai mẫu thử vắc-xin hữu nghiệm ở các quốc gia nhiễm Ebola

ted2019

If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be.

Nếu theo sự hướng dẫn này, chúng ta sẽ không làm cho lẽ thật trở nên quá phức tạp.

jw2019

Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2002:

Thưa các Anh Chị Em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng 12 năm

LDS

We recommend that you always provide an img element as a fallback with a src attribute when using the picture tag using the following format:

Trong mọi trường hợp, bạn nên cung ứng thành phần img làm giải pháp dự trữ, trong đó có thuộc tính src khi sử dụng thẻ picture ở định dạng sau :

support.google

During the centuries that followed, the people of Israel —including many kings— ignored God’s warnings.

Trong các thế kỷ sau đó, dân Y-sơ-ra-ên—kể cả nhiều vua—lờ đi lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời.

jw2019

Article 51 of the UN Charter states the following: Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of collective or individual self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security.

Liên Hiệp Quốc công nhận quyền tự vệ, Chương VII, Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định như sau: Điều 51: Không có điều nào trong Hiến chương hiện hành làm giảm quyền sở hữu tập thể hoặc tự vệ cá nhân nếu một cuộc tấn công vũ trang xảy ra chống lại một thành viên của Liên hợp quốc, cho đến khi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

WikiMatrix

In 1974, she was awarded the Cultural Medal of the Republic of Tunisia by President Habib Bourguiba and the following year was selected as the star of the Arab Song Festival of Libya in 1975.

Năm 1974, bà được trao tặng Huân chương Văn hóa của Cộng hoà Tunisia do Tổng thống Habib Bourguiba và năm sau đó, bà đã được chọn là ngôi sao của Liên hoan bài hát Ả Rập Libya vào năm 1975.

WikiMatrix

The Witnesses in Eastern Europe have been following what pattern set by Jesus?

Các Nhân-chứng ở Đông Âu đã theo gương mẫu nào của Giê-su?

jw2019

How did the religious leaders in Jesus’ day show that they did not want to follow the light?

Những người lãnh đạo tôn giáo vào thời của Giê-su cho thấy họ không muốn theo sự sáng như thế nào?

jw2019

(Revelation 12:12) During this period, Satan wages war with the anointed followers of Christ.

(Khải-huyền 12:12) Trong suốt quãng thời gian này, Sa-tan đi tranh chiến với môn đồ được xức dầu của Đấng Christ.

jw2019

Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles gives the following three suggestions:

Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đưa ra ba đề nghị sau đây:

LDS

Therefore, you can experience true happiness only if you fill those needs and follow “the law of Jehovah.”

Do đó, bạn chỉ cảm nghiệm được hạnh phúc thật nếu bạn thỏa mãn những nhu cầu này và tuân theo “luật-pháp của Đức Giê-hô-va”.

jw2019

Follow the white car ahead.

Đi theo chiếc xe màu trắng phía trước

OpenSubtitles2018. v3

Following the performance at the 2016 MTV Video Music Awards, the song jumped from number 58 to number 17; its previous peak position.

Với hiệu ứng từ màn trình diễn tại Giải Video âm nhạc của Một Thành Viên năm năm nay, ” Make Me … ” leo lên vị trí thứ 17 từ vị trí thứ 58, vị trí cao nhất mà nó từng đạt được .

WikiMatrix

To edit a callout extension, follow these steps:

Để chỉnh sửa phần mở rộng về chú thích, hãy làm theo các bước sau:

support.google

In the last years, and following the global recession, Vietnam has achieved a commendable growth recovery.

Trong vài năm gần đây, sau thời kỳ suy thoái toàn cầu Việt Nam đã phục hồi đà tăng trưởng ngoạn mục.

worldbank.org

You are no longer following an ideal, seeking happiness.

Bạn không còn đang theo đuổi một lý tưởng, đang tìm kiếm hạnh phúc.

Literature

While riots did follow the assassination, the two sides of the negotiation process were galvanised into action, and they soon agreed that the democratic elections should take place on 27 April 1994, just over a year after Hani’s assassination.

Dù đã có một số vụ bạo loạn xảy ra sau vụ ám sát, các bên thương lượng vẫn tích cực hành động, và sớm thỏa thuận một cuộc bầu cử dân chủ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1994, chỉ hơn một năm sau vụ ám sát Hani.

WikiMatrix

Bicky followed him with his eye till the door closed.

Bicky theo anh ta với con mắt của mình cho đến khi cánh cửa đóng kín.

QED

Palestinian Christians represent a significant minority of 6%, followed by much smaller religious communities, including Druze and Samaritans.

Người Palestine theo Kitô hữu chiếm 6%, theo sau là nhỏ hơn nhiều tôn giáo cộng đồng, bao gồm Druze và Samaritan.

WikiMatrix

8 Hezekiah invited all of Judah and Israel to a great Passover celebration, followed by the seven-day Festival of Unfermented Cakes.

8 Ê-xê-chia đã mời tất cả dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đến dự một kỳ Lễ Vượt Qua trọng thể, và sau đó là Lễ Bánh Không Men kéo dài bảy ngày.

jw2019

It contains the following species (but this list may be incomplete): Pitavia punctata, (R. & P.)

Chi này có các loài sau (tuy nhiên danh sách này có thể chưa đủ): Pitavia punctata, (R. & P.)

WikiMatrix

It contains the following species (but this list may be incomplete): Hannoa kitombetombe Hannoa klaineana and Hannoa chlorantha.

Chi này có các loài sau (tuy nhiên danh sách này có thể chưa đủ): Hannoa kitombetombe, Gilbert Hannoa klaineana and Hannoa chlorantha.

WikiMatrix

For example, on Dec. 13, 2011, Hoa Hao Buddhist advocates Nguyen Van Lia and Tran Hoai An were sentenced to a total of eight years imprisonment, to be followed by five more years on probation.

Ví dụ như, vào ngày 13 tháng Chạp năm 2011, những Fan Hâm mộ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân bị xử tổng số tám năm tù giam, cộng thêm năm năm quản chế .

hrw.org

Brothers and sisters, the First Presidency has issued the following report concerning the growth and status of the Church as of December 31, 2004:

Thưa các anh chị em, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã công bố bản báo cáo sau đây liên quan đến sự tăng trưởng và hiện trạng của Giáo Hội tính đến ngày 31 tháng Mười Hai năm 2004:

LDS

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog