don’t trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

don’t trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Don’t trust those men!

Đừng tin những kẻ đó!

OpenSubtitles2018. v3

I don’t see Father’s boat.

Cháu không thấy xuồng của Cha.

OpenSubtitles2018. v3

Meaning, you don’t know…

Nghĩa là, cậu không biết…

OpenSubtitles2018. v3

You don’t wanna do that.

Anh không nên làm vậy.

OpenSubtitles2018. v3

Jim, I don’t know what to tell you.

Jim, Tôi không biết phải nói thế nào

OpenSubtitles2018. v3

One pill twice a day is not as good at three pills — I don’t remember the statistic now.

Hai viên 1 ngày không tốt bằng 3 viên — Tôi không nhớ số liệu thống kê trong đó.

ted2019

I don’t know him!

Tôi không biết hắn.

OpenSubtitles2018. v3

Yeah, I don’t think they’d like that.

Vâng, tôi không nghĩ là họ thích thế đâu.

OpenSubtitles2018. v3

Don’t get sentimental now, Dad.

Đừng có ủy mị vào lúc này, cha.

OpenSubtitles2018. v3

Well, it ain’t coming down if we don’t get Sara.

Well, mọi chuyện chưa thể xong khi chúng ta chưa gặp được Sara.

OpenSubtitles2018. v3

I don’t want to face my mom.

Tôi không muốn đối mặt với mẹ tôi.

OpenSubtitles2018. v3

You don’t know where you are?

không biết mình ở đâu?

OpenSubtitles2018. v3

If you receive a suspicious email that asks you for personal or financial information, don’t reply or click on any links in the message.

Nếu bạn nhận được email đáng ngờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính thì đừng trả lời hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong thư.

Xem thêm  10 từ lóng thông dụng trong tiếng Anh

support.google

Well, I don’t like her manner.

Tôi không thích cách cư xử của cô ta.

OpenSubtitles2018. v3

Please don’t move.

Xin vui lòng không di chuyển.

OpenSubtitles2018. v3

Thirty- seven said no, we don’t like it.

37% không đồng ý, họ không thích.

QED

Don’t kill me!

Đừng giết tôi!

OpenSubtitles2018. v3

We hide people because we don’t wanna look at death.

Chúng ta cho người bệnh vào đây vì không muốn đối diện với cái chết…

OpenSubtitles2018. v3

And I don’t know why, but the team’s not back yet.

Tôi không biết vì sao nhưng có lẽ không tập hợp được cả đội rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Don’t think I’m a bad woman.

Đừng nghĩ em là một người đàn bà hư.

OpenSubtitles2018. v3

Don’t make any sudden moves.

Đừng cử động bất ngờ!

OpenSubtitles2018. v3

For some reason, I don’t know.

Vì lý do nào đấy, bác không biết.

OpenSubtitles2018. v3

I left instructions to lower it slowly so we don’t risk hypoperfusing his organs.

Tôi đã cho chỉ dẫn hạ từ từ để không gây hại đến nội tạng.

OpenSubtitles2018. v3

You know, my dad told me, ” Don’t move to Northridge. ”

Bố anh đã từng nói ” Đừng có đến Northridge. “

OpenSubtitles2018. v3

Why don’t we plan to fight in a different way, and surprise them?

Sao bọn mình không vạch ra kế đánh khác và làm chúng ngạc nhiên nhỉ?

Xem thêm: Truyền thuyết về quái vật Bigfoot khiến cả thị trấn hoang mang

Xem thêm  Cách thay đổi font chữ mặc định trên Windows 10 đơn giản, nhanh chóng

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog