“disturbance” là gì? Nghĩa của từ disturbance trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“disturbance” là gì? Nghĩa của từ disturbance trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

disturbance

disturbance /dis’tə:bəns/

 • danh từ
  • sự làm mất yên tĩnh, sự làm náo động; sự quấy rầy, sự làm bối rối, sự làm lo âu; sự làm xáo lộn
  • (vật lý) sự làm nhiễu loạn; sự nhiễu loạn
   • magnetic disturbance: sự nhiễu loạn từ
  • (rađiô) âm tạp, quyển khí
  • (pháp lý) sự vi phạn (quyền hưởng dụng)


 âm nhiễu
 âm tạp
 nhiễu loạn
 • disturbance level: mức nhiễu loạn
 • electromagnetic disturbance: nhiễu loạn điện từ
 • level disturbance: mức (lỏng) nhiễu loạn
 • level disturbance: nhiễu loạn mức (lỏng)
 • magnetic disturbance: nhiễu loạn từ
 • point of disturbance: điểm nhiễu loạn
 • radio frequency disturbance: nhiễu loạn tần số vô tuyến
 • seismic disturbance: nhiễu loạn địa chấn
 •  sự biến vị
   sự nhiễu loạn
   sự rối loạn
 • temperature disturbance: sự rối loạn nhiệt độ
 • Lĩnh vực: xây dựng
   sự làm nhiễu
  Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
   sự nhiễu
  Giải thích EN: An interference with normal or existing conditions; specific uses include:the introduction of an unwanted command signal into a control system..
  Giải thích VN: Sự nhiễu trong điều kiện thông thường hoặc đang tồn tại, thường dùng: hướng các tín hiệu lệnh không mong muốn vào hệ thống điều khiển.
 • acoustic disturbance: sự nhiễu âm
 • echo disturbance: sự nhiễu do tiếng dội
 • frontal disturbance: sự nhiễu mặt đầu
 • geomagnetic disturbance: sự nhiễu địa từ
 • magnetic disturbance: sự nhiễu từ
 • Lĩnh vực: điện
   sự nhiễu động
  compound disturbance
   nhiễu phức hợp
  disturbance (of equilibrium)
   sự mất cân bằng
  disturbance test
   thử chịu nhiễu
  Xem thêm  [TỔNG HỢP] Review dầu gội trị rụng tóc của Nhật tốt nhất
  disturbance voltage
   điện áp nhiễu
  external disturbance
   nhiễu ngoài
  infinitesimal disturbance
   nhiễu vô cùng bé
  infinitesimal disturbance
   nhiễu vô cùng nhỏ
  land disturbance
   sự phá hủy đất đai
  land disturbance
   sự thoái hóa của đất
  level disturbance
   mức (lỏng) lên xuống
  magnetic disturbance
   bão từ
  moving average disturbance
   nhiễu trung bình động
  random disturbance, stochastic disturbance
   nhiễu ngẫu nhiên
  temperature disturbance
   dao động nhiệt độ
  temperature disturbance
   rối loạn nhiệt độ

  o   sự nhiễu loạn, sự gián đoạn địa chất

  §   magnetic disturbance : sự nhiễu loạn từ, bão từ

  §   seismic disturbance : sự nhiễu loạn địa chấn

  Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Disturbance: Any event or series of events that disrupt ecosystem, community, or population structure and alters the physical environment.

  Sự xáo trộn: Là bất cứ sự kiện hay hàng loạt các sự kiện ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cộng đồng hay cấu trúc dân cư và làm thay đổi môi trường vật lý.

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): disturbance, disturb, disturbed, undisturbed, disturbing, disturbingly

  Xem thêm: perturbation, perturbation, upset, disruption, commotion, flutter, hurly burly, to-do, hoo-ha, hoo-hah, kerfuffle, affray, fray, ruffle, mental disorder, mental disturbance, psychological disorder, folie, noise, interference

  Source: https://blogthuvi.com
  Category: Blog