dispose of trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

dispose of trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Junk removal professionals remove and dispose of or donate appliances, waste, furniture or other items.

Chuyên gia sơ tán đồ phế thải làm việc làm sơ tán và vứt bỏ hoặc quyên góp thiết bị gia dụng, đồ không dùng nữa, đồ nội thất bên trong hoặc những món đồ khác .

support.google

Follow these guidelines when using, storing, cleaning or disposing of your phone.

Hãy tuân thủ những nguyên tắc sau đây khi sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, vệ sinh hoặc thải bỏ điện thoại cảm ứng .

support.google

We’ll describe this thing as a result of yesterday’s affair and the two will be disposed of together.”

Chúng ta sẽ kể cho Ngài nghe việc này như là một chuỗi của vụ việc hôm qua, và cả hai sẽ được giải quyết cùng nhau.

Literature

As for France the nation has disposed of you.

Vì nước Pháp tổ quốc đã từ bỏ các người.

OpenSubtitles2018. v3

A system for removing and disposing of any sludge from the treated effluent.

Một hệ thống để loại bỏ và xử lý của bất cứ bùn từ xử lý nước thải.

WikiMatrix

It is disposed of through animal feces.

Nó được xử lý thông qua phân động vật.

WikiMatrix

She’s gonna be discreet with how she disposes of the monkeys.

Cô ấy sẽ có cách riêng giải quyết những con khỉ.

OpenSubtitles2018. v3

Because the cost of legally disposing of toxic matter has risen sharply in many lands.

Xem thêm  Bảng chữ cái Tiếng Việt Chuẩn và Đầy đủ mới nhất

Đó là vì chi phí để đổ vật liệu có chất độc một cách hợp pháp gia tăng đáng kể tại nhiều nước.

jw2019

The temple officers are at the disposal of the Sanhedrin to make arrests.

Các cảnh vệ đền thờ sẵn sàng theo lệnh của Tòa Tối Cao để bắt giữ các sứ đồ.

jw2019

19, 20. (a) How did Jehovah dispose of Achan’s folly, and with what assurance to Joshua?

19, 20. a) Đức Giê-hô-va xử trí thế nào về sự ngông cuồng của A-can, và Ngài trấn an Giô-suê bằng điều gì?

jw2019

Saltwater crocodiles dispose of excess salt in their bodies through specialized salt glands.

Cá sấu nước mặn xử lý muối thừa trong cơ thể của chúng thông qua các tuyến muối chuyên biệt.

WikiMatrix

And Paris too: — come, I’ll dispose of thee Among a sisterhood of holy nuns:

Và Paris quá : – đến, tôi sẽ vứt bỏ ngươi Trong số chị em nữ tu thánh thiện :

QED

Follow these guidelines when using, storing, cleaning, or disposing of your phone:

Hãy tuân thủ những nguyên tắc sau khi sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, vệ sinh hoặc thải bỏ điện thoại cảm ứng :

support.google

Meanwhile, Saddam returns to Hell and tries to dispose of Satan’s new boyfriend.

Tuy nhiên, Giáo hội lại cho rằng đây chính là con cưng của Quỷ Satan và hiện thân của quỷ Satan cần phải bài trừ.

Xem thêm  LinkedIn là gì? 5 lý do bạn cần tạo tài khoản LinkedIn ngay lập tức -

WikiMatrix

Never disposed of sewage with a toilet before.

Đừng bao giờ bỏ rác vào nhà vệ sinh trước khi đi.

OpenSubtitles2018. v3

Until quite recent times, the pig was kept in order to dispose of human waste.

Cho đến thời gian gần đây, lợn được nuôi giữ để xử lý chất thải của con người.

WikiMatrix

Strelyzk disposed of the cloth by burning it in his furnace over several weeks.

Strelyzk vứt bỏ tấm vải bằng cách đốt nó trong lò trong vài tuần.

WikiMatrix

1 Safely dispose of excrement

1 Hủy phân sao cho an toàn

jw2019

Waste is not something that should be discarded or disposed of with no regard for future use.

Chất thải không phải là cái gì đó nên được loại bỏ hoặc xử lý mà không liên quan đến việc sử dụng nó trong tương lai.

WikiMatrix

Let us dispose of the word ‘Yoga’.

Chúng ta hãy vất bỏ từ ngữ “Yoga” đi.

Literature

Reservations are cut up into 160-acre sections, and distributed to individual Indians with the surplus disposed of.

Đất thổ sân bị chia cắt ra thành những miếng 160 mẫu và giao cho mỗi thổ dân với một phần đất lớn bị mất đi.

ted2019

Some young parents, probably scared kids, disposed of an unwanted birth.

Một vài bố mẹ trẻ, hầu như chắc chắn sẽ chăm sóc những đứa trẻ, sẵn sàng cho một sự ra đời không mong muốn.

OpenSubtitles2018. v3

I’ll dispose of it.

Đặt ở đó.

OpenSubtitles2018. v3

Never disposed of sewage with a toilet before.

Xem thêm  Appendix là gì ? Tìm hiểu nghĩa của từ “appendix” chính xác

Chưa từng xả nước nhà vệ sinh bao giờ.

OpenSubtitles2018. v3

A life-cycle analysis also includes the reuse, recycling, or disposal of construction waste.

Phân tích chu kỳ sống cũng bao gồm việc tái sử dụng, tái chế hoặc thải bỏ chất thải xây dựng.

WikiMatrix

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog