Điều khoản sử dụng

 THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

 

Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay nhân danh một pháp nhân (“bạn”) và [tên pháp nhân kinh doanh] (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến quyền truy cập của bạn vào và việc sử dụng trang web [website name.com] cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối với chúng (gọi chung là “Trang web”).

 

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, thì bạn rõ ràng bị cấm sử dụng Trang web và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

 

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản và Điều kiện này, và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

 

Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản và Điều kiện này để được cập nhật thông tin. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi đó được đăng.

 

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó .

 

Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. 

 

Các điều khoản và điều kiện này được tạo ra bằng cách sử dụng Có thời hạn.

 

Tùy chọn 1: Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi không được phép đăng ký Trang web.

 

Tùy chọn 2: [Trang web dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên.] Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi, cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải để cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này trước khi bạn sử dụng Trang web.

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, các khu vực tài phán nước ngoài và các hội nghị quốc tế.

 

Nội dung và Dấu hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc nếu không được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

 

Với điều kiện là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Dấu hiệu.

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

 

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 

[(1) tất cả thông tin đăng ký mà bạn gửi sẽ là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký đó khi cần thiết;]

 

(3) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này;

 

[(4) bạn không dưới 13 tuổi;]

 

(5) không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú [hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Trang web];

 

(6) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc cách khác;

 

(7) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;

 

(8) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

 

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với Trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của bạn và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, xác nhận quyền sở hữu hoặc thay đổi tên người dùng bạn chọn nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng tên người dùng đó không phù hợp, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

 

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Không được sử dụng Trang web liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

 

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

 

 1. lấy dữ liệu hoặc nội dung khác từ Trang web một cách có hệ thống để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 2. thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Trang web nào, bao gồm cả việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 3. sử dụng đại lý mua hoặc đại lý thu mua để mua hàng trên Trang web.
 4. sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.
 5. phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung có trong đó.
 6. tham gia vào việc tạo khung hoặc liên kết trái phép đến Trang web.
 7. lừa, lừa dối hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng;
 8. sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 9. tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác và khai thác dữ liệu nào, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 10.   can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 11.   cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 12.   bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.
 13.   sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 14.   sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
 15.   giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 16.   cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 17.   quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 18.   xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 19.   sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 20.   tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi rút, ngựa Trojan, hoặc các tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 21.   tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie , hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 22.   ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.
 23.   chê bai, làm hoen ố, hoặc gây hại, theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web.
 24.   sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 25.   [khác]

 

CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO

 

Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”).

 

Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 

 1. việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
 2. bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những điều này Các điều khoản và điều kiện.
 3. bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và / hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản và Điều kiện này.
 4. Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 5. Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu khuyến mại, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức lôi kéo khác.
 6. Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).
 7. Đóng góp của bạn không chế giễu, chế nhạo, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 8. Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bạo lực của bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại thân thể chống lại chính phủ khác.
 9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào thu hút thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.
 12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
 13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 14. Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã đề cập ở trên đều vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web.

 

GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

 

và cấp và cho phép các giấy phép phụ của những điều đã nói ở trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào.

 

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên nhượng quyền của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân trong các Đóng góp của mình và bạn đảm bảo rằng các quyền nhân thân chưa được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

 

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên Trang web.

 

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến các Đóng góp của bạn.  

 

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, (1) chỉnh sửa, biên tập lại hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) phân loại lại bất kỳ Đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) để sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

  

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

 

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên Trang web để để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng bài đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau:

 

(1) bạn nên có kinh nghiệm trực tiếp với cá nhân / tổ chức được đánh giá;

 

(2) các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc căm thù;

 

(3) các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật;

 

(4) các đánh giá của bạn không được chứa tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp;

 

(5) bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực;

 

(6) bạn không nên đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi;

 

(7) bạn không được đăng bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào;

 

(8) bạn không được tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác đăng bài đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực.

 

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa các đánh giá theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá hoặc xóa các bài đánh giá, ngay cả khi bất kỳ ai coi các bài đánh giá là phản cảm hoặc không chính xác. Các bài đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến ​​của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ đánh giá nào hoặc đối với bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ đánh giá nào. Bằng cách đăng đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, có thể chuyển nhượng, và có thể cấp phép lại và giấy phép để tái sản xuất, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện nào, hiển thị, biểu diễn, và / hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến các bài đánh giá.

  

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

 

Sử dụng Giấy phép

Nếu bạn truy cập Trang web qua ứng dụng di động, thì chúng tôi cấp cho bạn quyền có thể thu hồi, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát, đồng thời truy cập và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị đó hoàn toàn phù hợp với các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động có trong Điều khoản và Điều kiện này.

 

Bạn sẽ không làm thế đâu:

 

(1) dịch ngược, thiết kế ngược, tháo rời, cố gắng lấy mã nguồn của hoặc giải mã ứng dụng;

 

(2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh, cải tiến, nâng cao, dịch thuật hoặc công việc phái sinh nào từ ứng dụng;

 

(3) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng ứng dụng;

 

(4) xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm bất kỳ thông báo nào về bản quyền hoặc nhãn hiệu) được đăng bởi chúng tôi hoặc người cấp phép của ứng dụng;

 

(5) sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu nào, doanh nghiệp thương mại, hoặc mục đích khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định;

 

(6) cung cấp ứng dụng qua mạng hoặc môi trường khác cho phép nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập hoặc sử dụng cùng một lúc;

 

(7) sử dụng ứng dụng để tạo sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với hoặc theo bất kỳ cách nào để thay thế cho ứng dụng;

 

(8) sử dụng ứng dụng để gửi các truy vấn tự động đến bất kỳ trang web nào hoặc để gửi bất kỳ e-mail thương mại không được yêu cầu nào;

 

(9) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền nào hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện hoặc thiết bị nào để sử dụng với ứng dụng.

 

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng di động có được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi ứng dụng là “Nhà phân phối ứng dụng”) để truy cập Trang web:

 

(1) giấy phép được cấp cho bạn cho ứng dụng di động của chúng tôi được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có và tuân theo các quy tắc sử dụng được quy định trong các điều khoản dịch vụ hiện hành của Nhà phân phối ứng dụng;

 

(2) chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến ứng dụng di động như được chỉ định trong các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động có trong Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo yêu cầu khác theo luật hiện hành và bạn thừa nhận rằng mỗi Nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào liên quan đến ứng dụng di động;

 

(3) trong trường hợp ứng dụng di động không tuân theo bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Nhà phân phối ứng dụng hiện hành và Nhà phân phối ứng dụng, theo các điều khoản và chính sách của mình, có thể hoàn lại giá mua, nếu có, đã trả tiền cho ứng dụng di động và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với ứng dụng di động;

 

(4) bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) bạn không sống ở quốc gia đang bị chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (ii) bạn không được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ;

 

(5) bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;

 

6) bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhà phân phối ứng dụng là bên thứ ba thụ hưởng các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động có trong Điều khoản và điều kiện này và mỗi Nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này có trong Điều khoản và Điều kiện này chống lại bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba của chúng. 

 

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

 

Là một phần của chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với các tài khoản trực tuyến mà bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một “Tài khoản bên thứ ba”) bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua Trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc bạn sử dụng từng Tài khoản bên thứ ba.

 

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản bên thứ ba của mình cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, mà bạn không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản bên thứ ba và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ giới hạn sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp đặt cho Tài khoản bên thứ ba.

 

Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào mà bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Mạng xã hội Nội dung ”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web thông qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận từ Tài khoản bên thứ ba của bạn thông tin bổ sung trong phạm vi bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản bên thứ ba.

 

Tùy thuộc vào Tài khoản bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba đó, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web.

 

Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ được liên kết không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì Nội dung Mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web. Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản bên thứ ba của bạn bất kỳ lúc nào.

 

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN ĐƯỢC CHỨNG MINH THEO THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI (Các) NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA.

Chúng tôi không cố gắng xem xét bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào.

 

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng Trang web .

 

Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa Trang web và Tài khoản bên thứ ba của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi mà chúng tôi có được thông qua Tài khoản bên thứ ba đó, ngoại trừ tên người dùng và ảnh hồ sơ được liên kết với tài khoản của bạn.

 

ĐĂNG KÝ

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web (“Nội dung gửi”) do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung đệ trình này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hoặc cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

 

Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Đệ trình như vậy là nguyên gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Đệ trình đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung đệ trình của bạn.

 

NỘI DUNG VÀ TRANG WEB BÊN THỨ BA

 

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”).

 

Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba như vậy không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên, có sẵn thông qua, hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba.

 

Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Nội dung nào của Bên thứ ba không ngụ ý chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực cho các Trang web đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của Bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng Điều khoản và Điều kiện này không còn chi phối.

 

Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành.

 

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của Bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tác hại nào do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của Bên thứ ba.

 

NHÀ QUẢNG CÁO

 

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo nào bạn đặt trên Trang web và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua những quảng cáo đó.

 

Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền theo hợp đồng.

 

[Với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đồng ý rằng những quảng cáo đó phải tuân theo các điều khoản Chính sách và Thông báo của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) của chúng tôi như được mô tả bên dưới, đồng thời bạn hiểu và đồng ý rằng sẽ không hoàn lại tiền hoặc các khoản bồi thường khác cho các vấn đề liên quan đến gỡ xuống DMCA .] Chúng tôi chỉ cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.   

 

QUẢN LÝ TRANG WEB

 

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đối với: 

 

(1) giám sát Trang web để biết các vi phạm của các Điều khoản và Điều kiện này;

 

(2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật;

 

(3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó;

 

(4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào;

 

(5) nếu không, hãy quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho Trang hoạt động bình thường.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi [BẤM VÀO ĐÂY] / được đăng trên Trang web]. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với các Điều khoản và Điều kiện này. Xin lưu ý rằng Trang web được lưu trữ tại Hoa Kỳ.

 

Nếu bạn truy cập Trang web từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Hoa Kỳ, thì thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình đến Hoa Kỳ và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ.

 

[ Hơn nữa, chúng tôi không cố ý chấp nhận, yêu cầu hoặc thu hút thông tin từ trẻ em hoặc cố ý tiếp thị cho trẻ em. Do đó, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Hoa Kỳ, nếu chúng tôi nhận được thực tế rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý cần thiết và có thể xác minh của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi Trang web nhanh nhất là thực tế một cách hợp lý.]

 

THÔNG BÁO VÀ CHÍNH SÁCH CỦA ĐẠO LUẬT VỀ BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ (DMCA)

 

Thông báo

 

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”).

 

Bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai quan trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc liên hệ với luật sư.

 

Tất cả các Thông báo phải đáp ứng các yêu cầu của DMCA 17 USC § 512 (c) (3) và bao gồm các thông tin sau:

 

(1) Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;

 

(2) xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên Trang web nằm trong Thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên Trang web;

 

(3) xác định tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa, và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó;

 

(4) thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email mà tại đó có thể liên hệ với bên khiếu nại;

 

(5) tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

 

(6) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

 

Thông báo phản đối

 

Nếu bạn cho rằng tài liệu có bản quyền của chính bạn đã bị xóa khỏi Trang web do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể gửi thông báo phản đối bằng văn bản tới [chúng tôi / Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi] bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo phản đối” ).

 

Để trở thành Thông báo phản đối hiệu quả theo DMCA, Thông báo phản đối của bạn về cơ bản phải bao gồm những điều sau:

 

(1) xác định tài liệu đã bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa;

 

(2) tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án quận liên bang nơi đặt địa chỉ của bạn, hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ quận tư pháp nào mà chúng tôi đặt trụ sở;

 

(3) tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ bên đã gửi Thông báo hoặc đại diện của bên đó;

 

(4) tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;

 

(5) một tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu được đề cập đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu cần xóa hoặc vô hiệu hóa;

 

(6) chữ ký thực hoặc điện tử của bạn.

 

Nếu bạn gửi cho chúng tôi Thông báo phản đối bằng văn bản, hợp lệ đáp ứng các yêu cầu được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa của bạn, trừ khi chúng tôi nhận được thông báo đầu tiên từ bên gửi Thông báo cho chúng tôi biết rằng bên đó đã đệ đơn kiện ra tòa để hạn chế bạn tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu được đề cập.

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng nội dung bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư. Nộp một Thông báo phản đối sai cấu thành tội khai man.

 

Đại lý bản quyền được chỉ định

[Tên]

Người nhận: Đại lý bản quyền

[Địa chỉ nhà]

[Thành phố, Tiểu bang Zip]

[email]

 

VI PHẠM BẢN QUYỀN

 

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”). Bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo.

 

Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai quan trọng trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc liên hệ với luật sư.]

 

HẠN VÀ CHẤM DỨT

 

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN CHỮA ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC LÝ DO KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA [TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ] BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

 

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba buổi tiệc.

 

Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

 

SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG THÍCH

 

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web.

 

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn sẵn sàng hoạt động. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi.

 

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng cung cấp hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

 

Không có điều khoản và điều kiện nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến trang web đó.

 

LUẬT CHI PHỐI

 

Các Điều khoản và Điều kiện này và việc bạn sử dụng Trang web được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang [tên bang] áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và hoàn toàn được thực hiện trong Bang / Khối thịnh vượng chung của [tên bang], mà không quan tâm đến các nguyên tắc xung đột pháp luật của nó.

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

Tùy chọn 1 : Bất kỳ hành động pháp lý nào thuộc bất kỳ bản chất nào do bạn hoặc chúng tôi (gọi chung là các “Bên” và riêng lẻ, một “Bên”) sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Quận [tên của hạt], [tên của tiểu bang], và các Bên theo đây đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp bào chữa cho việc thiếu thẩm quyền cá nhân và các diễn đàn không tiện lợi liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án liên bang và tiểu bang đó.

 

 

Việc áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản và Điều kiện này. Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào do một Bên đưa ra liên quan đến Trang web theo bất kỳ cách nào sẽ không được bắt đầu hơn ______ năm sau khi phát sinh nguyên nhân của hành động.

 

Phương án 2: Đàm phán không chính thức

Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này (mỗi Điều khoản và Điều kiện (mỗi Điều khoản và Điều kiện là “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, một “Bên” và tập thể) đưa ra) , “Các Bên”), các Bên đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp đó được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất ______ ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

 

Ràng buộc Trọng tài

Nếu các Bên không thể giải quyết Tranh chấp thông qua thương lượng không chính thức, thì Tranh chấp (ngoại trừ các Tranh chấp đó được loại trừ rõ ràng bên dưới) sẽ được giải quyết cuối cùng và duy nhất bằng trọng tài ràng buộc. BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN THAM GIA TÒA ÁN VÀ CÓ MỘT LẦN DÙNG THỬ.

 

Việc phân xử sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) và, nếu thích hợp, Thủ tục Bổ sung của AAA cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng (“Quy tắc Người tiêu dùng AAA”), cả hai đều có sẵn tại Trang web AAA www.adr.org .

 

Phí trọng tài của bạn và phần bồi thường trọng tài của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA và, nếu thích hợp, bị giới hạn bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA. [Nếu các chi phí đó được trọng tài xác định là vượt quá, chúng tôi sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí trọng tài.]

 

Việc phân xử có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc gửi các tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được một trong hai Bên yêu cầu.

 

Trọng tài phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị phản đối nếu trọng tài không làm như vậy. Trừ khi có yêu cầu khác bởi các quy tắc AAA hiện hành hoặc luật hiện hành, trọng tài sẽ diễn ra ở [tên của hạt] Quận, [tên của tiểu bang].

 

Trừ khi được quy định khác ở đây, các Bên có thể kiện ra tòa án để bắt buộc phân xử, giữ nguyên thủ tục chờ phân xử hoặc xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra.

 

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tranh chấp được xử lý tại tòa án thay vì trọng tài, thì Tranh chấp sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Quận [tên hạt], [tên bang], và các Bên theo đây đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp bào chữa cho việc thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn không tiện lợi đối với địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án liên bang và tiểu bang như vậy. 

 

Việc áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản và Điều kiện này.

 

Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào do một Bên đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web sẽ không được bắt đầu sau hơn _____ năm kể từ khi phát sinh nguyên nhân của hành động. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

 

 

Tùy chọn 3: Trọng tài ràng buộc

Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này (mỗi Điều khoản và Điều kiện là “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”), bất kỳ Tranh chấp nào do bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, một “Bên” và nói chung, các “Bên”) sẽ được giải quyết cuối cùng và duy nhất bằng trọng tài ràng buộc.

 

BẠN HIỂU RẰNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SẼ CÓ QUYỀN THAM GIA TÒA ÁN VÀ CÓ MỘT LẦN DÙNG THỬ. Việc phân xử sẽ được bắt đầu và tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) và, nếu thích hợp, Thủ tục Bổ sung của AAA cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng (“Quy tắc Người tiêu dùng AAA”), cả hai đều có sẵn tại Trang web AAA www.adr.org .

 

Phí trọng tài của bạn và phần bồi thường trọng tài của bạn sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA và, nếu thích hợp, bị giới hạn bởi Quy tắc người tiêu dùng AAA. [Nếu các chi phí đó được trọng tài xác định là vượt quá, chúng tôi sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và chi phí trọng tài.]

 

Việc phân xử có thể được tiến hành trực tiếp, thông qua việc gửi các tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được một trong hai Bên yêu cầu. Trọng tài phải tuân theo luật hiện hành và bất kỳ phán quyết nào cũng có thể bị phản đối nếu trọng tài không làm như vậy.

 

Trừ khi có yêu cầu khác bởi các quy tắc AAA hiện hành hoặc luật hiện hành, trọng tài sẽ diễn ra ở [tên của hạt] Quận, [tên của tiểu bang]. Trừ khi được quy định khác ở đây, các Bên có thể kiện ra tòa án để bắt buộc phân xử, giữ nguyên thủ tục chờ phân xử hoặc xác nhận, sửa đổi, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra.

 

Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tranh chấp được xử lý tại tòa án thay vì trọng tài, thì Tranh chấp sẽ được bắt đầu hoặc truy tố tại các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Quận [tên hạt], [tên bang] và các Bên theo đây đồng ý và từ bỏ mọi biện pháp bào chữa cho việc thiếu thẩm quyền, quyền tài phán cá nhân và sự không tiện lợi của diễn đàn liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án liên bang và tiểu bang như vậy. 

 

Việc áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản và Điều kiện này. Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào do một Bên đưa ra liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào sẽ không được bắt đầu hơn ______ năm sau khi phát sinh nguyên nhân của hành động.

 

Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

 

Phương án 2 / Phương án 3: Hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có chủ đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

 

Tùy chọn 2 / Tùy chọn 3: Ngoại lệ đối với [Đàm phán không chính thức và] Trọng tài

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không tuân theo các quy định trên liên quan đến [đàm phán không chính thức và] phân xử ràng buộc: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh.

 

Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

 

ĐÍNH CHÍNH

 

Có thể có thông tin trên Trang web chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Trang web, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

 

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CÓ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KẾT NỐI VỚI TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LẠM PHÁT, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, MIẾNG NÀO, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG ĐÚNG 2) THIỆT HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ TỰ NHIÊN GÌ NÊN, KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC BẤT CỨ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ Ở ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ TÍCH HỢP HOẶC TIN NHẮN TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ NHÓM NÀO, VIRUSES, TROJAN HORS HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ / HOẶC (6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MẶT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ HÌNH THỨC PHÁT SINH VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, CHUYỂN HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC ĐẶC TRƯNG TRONG BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC

 

NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁP LUẬT VÀ BÀI TẬP TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, DO HẬU QUẢ, BỔ SUNG, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC CÁ NHÂN, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

 

[KHÔNG BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÓ LIÊN TỤC ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO NGOÀI VÀ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở TẤT CẢ CÁC LẦN NỮA [SỐ TIỀN CHO CHÚNG TÔI TRONG GIAI ĐOẠN [_________] THÁNG TRƯỚC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO PHÁT SINH HÀNH ĐỘNG [HOẶC] [$ _________]. LUẬT CHỨA NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI GÂY RA.

 

NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.]

 

SỰ BỒI THƯỜNG

 

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và coi chúng tôi là vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘phí và chi phí, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) [Đóng góp của bạn]; (2) sử dụng Trang web; (3) vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này; (4) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này; (5) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web.

 

Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi nhận thức được điều đó. 

 

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

 

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang cho mục đích quản lý Trang, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu theo định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web.

 

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.

 

GIAO TIẾP, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

 

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

 

BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GIAO ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC TRUY CẬP TRÊN TRANG WEB.

 

Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

 

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

Các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

 

Các Điều khoản và Điều kiện này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

 

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong các Điều khoản và Điều kiện này được xác định là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là không thể tách rời khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản.

 

Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng.

 

Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản và Điều kiện này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện các Điều khoản và Điều kiện này.

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI 

 

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

Website: blogthuvi.com

Email: blogthuvi@gmail.com