thống kê kết quả xổ số chu k

 

Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt !

Biên ngày: Ngày-Tháng-Năm
1.Chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-02-2022

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0
Ra ngày 11/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày
43 ngày
Đầu 1
Ra ngày 14/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 36 ngày
52 ngày
Đầu 2
Ra ngày 28/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày
85 ngày
Đầu 3
Ra ngày 08/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày
64 ngày
Đầu 4
Ra ngày 04/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày
56 ngày
Đầu 5
Ra ngày 23/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
50 ngày
Đầu 6
Ra ngày 21/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày
60 ngày
Đầu 7
Ra ngày 13/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày
42 ngày
Đầu 8
Ra ngày 20/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
61 ngày
Đầu 9
Ra ngày 18/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày
56 ngày

2.Chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-02-2022

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0
Ra ngày 27/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày
45 ngày
Đuôi 1
Ra ngày 23/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
57 ngày
Đuôi 2
Ra ngày 20/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
64 ngày
Đuôi 3
Ra ngày 25/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 25 ngày
68 ngày
Đuôi 4
Ra ngày 19/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày
82 ngày
Đuôi 5
Ra ngày 22/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
55 ngày
Đuôi 6
Ra ngày 18/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày
66 ngày
Đuôi 7
Ra ngày 04/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày
68 ngày
Đuôi 8
Ra ngày 10/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày
64 ngày
Đuôi 9
Ra ngày 29/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày
68 ngày

3.Chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 23-02-2022

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0
Ra ngày 22/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
52 ngày
Tổng 1
Ra ngày 21/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày
70 ngày
Tổng 2
Ra ngày 05/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày
59 ngày
Tổng 3
Ra ngày 07/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày
71 ngày
Tổng 4
Ra ngày 11/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày
62 ngày
Tổng 5
Ra ngày 18/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày
58 ngày
Tổng 6
Ra ngày 23/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
68 ngày
Tổng 7
Ra ngày 09/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày
42 ngày
Tổng 8
Ra ngày 16/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày
67 ngày
Tổng 9
Ra ngày 13/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày
91 ngày

4.Chu kỳ bộ số
Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số của giải đặc biệt tính đến ngày 23-02-2022

Chu kỳ bộ số Max đại
Bộ số 01
Ra ngày 23/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày
57 ngày
Bộ số 02
Ra ngày 07/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 43 ngày
60 ngày
Bộ số 03
Ra ngày 07/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày
70 ngày
Bộ số 04
Ra ngày 11/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày
77 ngày
Bộ số 12
Ra ngày 16/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày
69 ngày
Bộ số 13
Ra ngày 10/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày
81 ngày
Bộ số 14
Ra ngày 19/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày
67 ngày
Bộ số 23
Ra ngày 20/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
49 ngày
Bộ số 24
Ra ngày 04/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày
78 ngày
Bộ số 34
Ra ngày 09/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày
74 ngày
Bộ số 00
Ra ngày 22/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày
125 ngày
Bộ số 11
Ra ngày 30/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày
105 ngày
Bộ số 22
Ra ngày 13/02/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày
114 ngày
Bộ số 33
Ra ngày 23/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 27 ngày
161 ngày
Bộ số 44
Ra ngày 29/01/2022
Đến nay vẫn chưa ra là 21 ngày
133 ngày
 

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog