bài đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bài đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chuẩn bị bài đọc bao hàm điều gì?

What is involved in preparing a reading assignment?

jw2019

Tôi tiếp tục nghiên cứu đếm bài, theo dõi tráo bài, đọc bài úp.

I moved on to card counting, shuffle tracking, hole carding.

OpenSubtitles2018. v3

Thỉnh thoảng viết bài, đọc lại các bài viết chính.

Write an occasional text, reread the main articles.

OpenSubtitles2018. v3

Nhấn mạnh ngắn gọn bàiĐọc sách với con cái” trong Tháp Canh ngày 1-5-1999, trang 25.

Briefly highlight the articleRead With Your Children” in the May 1, 1999, Watchtower, page 25.

jw2019

Lời ghi chú ở đầu bài đọc như sau: “Nói về Sa-lô-môn”.

Its superscription reads: “Regarding Solomon.”

jw2019

Lưu ý các bài đọc và so sánh chúng với trước số điện thoại của bạn

Note the readings and compare them to your previous numbers

QED

Mỗi tháng một lần bài đọc này lấy từ Tháp Canh.

Once a month this assignment will cover material drawn from The Watchtower.

jw2019

Thông qua một quá trình thử giọng và bài đọc, các diễn viên chính đã được chọn lựa.

Through a process of auditions and readings, the main cast was assembled.

WikiMatrix

Mà bạn phải coi xã hội là một tập hợp các bài đọc.

I mean seeing society as a set of texts.

ted2019

Đọc quyền lực tức là để ý đến càng nhiều bài đọc về quyền lực càng tốt.

To read power means to pay attention to as many texts of power as you can.

Xem thêm  Cách đổi background trong Zoom trên điện thoại và máy tính

ted2019

Bài diễn văn, hay nói đúng hơn, bài đọc bắt đầu.

The talk, or rather the reading, began.

jw2019

Đây là một sự sụt giảm rõ rệt so với số bài đọc rap của các album trước.

This is a significant decrease compared to the amount of rapping on previous albums.

WikiMatrix

Đây là bài đọc do một anh phụ trách.

This is a reading to be given by a brother.

jw2019

Tại điểm này của bài đọc, nó có thể là một tin tốt.

At this point in the spread it might be good news.

OpenSubtitles2018. v3

Kế đó cố áp dụng những điểm này vào bài đọc của bạn.

Then try to incorporate these qualities into your own reading.

jw2019

Ở cấp độ A1 và A2 là các bài đọc ngắn và các biển báo, chỉ dẫn.

At A1 and A2 level, candidates are presented with several short texts or signs.

WikiMatrix

Chuẩn bị kỹ lưỡng những bài đọc được giao cho bạn.

Prepare reading assignments thoroughly.

jw2019

Mở đến bài 5, đọc và thảo luận hai đoạn đầu cũng như những câu Kinh Thánh in nghiêng.

Then turn to Lesson 5, and read and discuss the first two paragraphs and the scriptures in italics.

jw2019

Tôi không thể quên bài đọc đa văn hóa đầu tiên của mình, ở Harvard Square mười năm trước.

I never forget my first multicultural reading, in Harvard Square about 10 years ago .

Xem thêm  Hình Xăm Bàn Tay Phật Đẹp Nhất ❤️ 1001 Tattoo Bàn Tay

QED

Phần này bao gồm bài giảng, bài đọc và phần thảo luận dựa trên phần đọc Kinh Thánh hằng tuần.

The meeting includes a talk, a reading, and a discussion based on the weekly Bible reading.

jw2019

sau đó, kiểm tra các bài đọc từ giai đoạn xuống đất và ghi lại những giá trị này cũng

next, check the readings from phase to ground and record these values also

QED

Vì sắp hết giờ nên Andrey muốn kết thúc bài đọc, nhưng các bạn cùng lớp nài em: “Rồi sao nữa?

Since the allotted time for the report was running out, Andrey wanted to conclude it, but his classmates urged him: “Tell us more!

jw2019

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog