“average” là gì? Nghĩa của từ average trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“average” là gì? Nghĩa của từ average trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

average

Average

 • (Econ) Số trung bình.
   + Xem MEAN.


average

 • trung bình at the a. ở mức trung bình;
 • above a. trên trung bình
 • arithmetic a. trung bình cộng
 • geometric (al) a. trung bình nhân (sqrt(ab))
 • harmonic a. trung bình điều hoà (2ab/(a+b))
 • process a. giá trị trung bình của quá trình
 • progressive a. (thống kê) dãy các trung bình mẫu
 • weighted a. (thống kê) (giá trị) trung bình có trọng số

 chuẩn
 • average long-term runoff: tiêu chuẩn dòng chảy trung bình
 •  giá trị trung bình
 • average value theorem: định lý giá trị trung bình
 • quadratic average value: giá trị trung bình toàn phương
 •  mức
 • above average: trên mức trung bình
 • at the average: ở mức trung bình
 • average effectiveness level: mức hiệu dụng trung bình
 • average field-strength level: mức trung bình của trường
 • average level of the ground: mức trung bình của mặt đất
 • average mark: mức trung bình
 • average modulation depth: mức trung bình biến điệu
 • average signal level: mức trung bình của tín hiệu
 • effective average: mức trung bình hiệu lực
 • geometrical average: mức trung bình nhân
 •  mức trung bình
 • above average: trên mức trung bình
 • at the average: ở mức trung bình
 • average field-strength level: mức trung bình của trường
 • average level of the ground: mức trung bình của mặt đất
 • average modulation depth: mức trung bình biến điệu
 • average signal level: mức trung bình của tín hiệu
 • effective average: mức trung bình hiệu lực
 • geometrical average: mức trung bình nhân
 •  số trung bình
 • average error: sai số trung bình
 • average fading frequency: tần số trung bình tắt dần
 • average frequency: tần số trung bình
 • average frequency spectrum: phổ tần số trung bình
 • average value of a signal: trị số trung bình của tín hiệu
 • geometric average: số trung bình nhân
 • one second average: trị số trung bình theo giây
 •  sự hỏng hóc
   tiêu chuẩn
 • average long-term runoff: tiêu chuẩn dòng chảy trung bình
 • Lĩnh vực: xây dựng
   sự bình quân
  Lĩnh vực: cơ khí & công trình
   trị số trung bình
  Xem thêm  Top 20 bài văn tả cây bàng chọn lọc
 • average value of a signal: trị số trung bình của tín hiệu
 • one second average: trị số trung bình theo giây
 • above average
   trên trung bình
  annual average temperature
   nhiệt độ trung bình năm
  arithmetic average
   trung bình cộng
  average acceleration
   gia tốc trung bình
  average access time
   thời gian truy cập trung bình
  average access time
   thời gian truy nhập trung bình
  average alluminance
   độ rọi trung bình
  average ambient temperature
   nhiệt độ môi trường trung bình
  average annual
   trung bình (hàng) năm
  average annual cost of fixed assets
   giá (trị) bình quân năm của vốn cố định
  average annual flow
   dòng trung bình năm
  average annual flow
   lưu lượng bình quân năm
  average annual heating load
   tải trọng nhiệt trung bình hàng năm
  average annual number of workers
   số công nhân viên trung bình năm

   mức trung bình
   quy tắc tỉ lệ
   số bình quân
 • average of relatives: số bình quân tương đối
 • compound average: số bình quân kép
 • moving average: số bình quân di động (thống kê)
 • on the average: theo số bình quân
 • stock average: chỉ số bình quân chứng khoán cổ phiếu
 • stock price average: số bình quân giá chứng khoán
 • utility average: chỉ số bình quân Dow jones các ngành dịch vụ công cộng
 • wage average: cơ cấu, số bình quân tiền lương
 • weighted average: số bình quân gia quyền, đã chỉnh bình
 •  số trung bình
 • average sum: tổng số trung bình
 • moving average: số trung bình động
 • rough average: số trung bình ước chừng
 • rough average: số trung bình gần đúng
 • strike an average: tính lấy số trung bình
 • strike an average (to…): tính lấy số trung bình
 • yearly average: số trung bình hàng năm
 • Dow Jones composite average
   chỉ số tổng hợp giá bình quân cổ phiếu Dow Jones
  Lipper mutual fund industry average
   Chỉ số Lipper về ngành quỹ tương tế
  adjustment of average
   bảng tính toán tổn thất
  adjustment of average
   sự tính toán tổn thất
  adjustment of claim for general average
   sự tính toán bồi thường tổn thất chung
  Xem thêm  Top 19 trang instagram của iu mới nhất 2021
  adjustment of general average
   sự tính toán tổn thất chung
  average accounting retime (aar)
   tỷ lệ lợi nhuận ghi sổ
  average accounting return (aar)
   tỷ lệ lợi luận ghi sổ
  average adjuster
   người tính toán tổn thất
  average adjustment
   bảng tính toán tổn thất
  average adjustment
   sự tín toán tổn thất (hàng hải)
  average adjustment
   tính toán tổn thất
  average advance
   tiến độ bình quân
  average agreement
   bản thỏa thuận tổn thất đường biển

  .

  average asset life
   tuổi thọ bình quân của tài sản
  average audience rating
   tỉ lệ người xem bình quân (đối với quảng cáo)
  average balance
   sai ngạch bình quân
  average balance
   số dư bình quân
  average balance of commodity fund
   số dư bình quân của quỹ hàng hóa
  average bond
   giấy bảo đảm thanh toán tổn thất chung
  average bond
   giấy cam kết nhận trả tổn thất chung (đường biển)
  average bond
   giấy nhận phần tổn thất
  average bond
   giấy nhận phần tổn thất chung
  average capital
   vốn bình quân

  Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

  Average

  1/ Số trung bình

  Trung bình số học. Tổng của nhiều con số chia cho số con số tạo nên tổng đó. Ví dụ một dãy các con số sau đây: 1, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, trung bình số học hay số trung bình là: 1+4+5+6+8+9+10 = 6,143. Số trung bình còn có nghĩa là mức tổn thất trung bình ước tính mà công ty bảo hiểm phải sẵn sàng bồi thường như đã được phản ánh trong phí bảo hiểm cơ bản. 2/ Tổn thất – Như tổn thất chung (General average) và tổn thất riêng (Particular average), thường được dùng trong bảo hiểm hàng hải. 3/ Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ – Trong bảo hiểm tài sản phi hàng hải, khi bảo hiểm dưới giá trị (Under-insurance), nghĩa là khi số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị của tài sản được bảo hiểm, người ta thường áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ (Subject to average), tức là người được bảo hiểm sẽ được xem như tự bảo hiểm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và giá trị của tài sản được bảo hiểm và công ty bảo hiểm chỉ bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm.

  Xem thêm  Apache Spark là gì? Tổng quan về framework mã nguồn mở Apache Spark

  Trung bình số học. Tổng của nhiều con số chia cho số con số tạo nên tổng đó. Ví dụ một dãy các con số sau đây: 1, 4, 5, 6, 8, 9 và 10, trung bình số học hay số trung bình là: 1+4+5+6+8+9+10 = 6,143. Số trung bình còn có nghĩa là mức tổn thất trung bình ước tính mà công ty bảo hiểm phải sẵn sàng bồi thường như đã được phản ánh trong phí bảo hiểm cơ bản.- Như tổn thất chung () và tổn thất riêng (), thường được dùng trong bảo hiểm hàng hải.- Trong bảo hiểm tài sản phi hàng hải, khi bảo hiểm dưới giá trị (), nghĩa là khi số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị của tài sản được bảo hiểm, người ta thường áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ (), tức là người được bảo hiểm sẽ được xem như tự bảo hiểm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm và giá trị của tài sản được bảo hiểm và công ty bảo hiểm chỉ bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm.

  Xem thêm: norm, average out, average out, mean(a), ordinary, fair, mediocre, middling, intermediate, medium, modal(a), median(a)

  Source: https://blogthuvi.com
  Category: Blog